معنی مباینه

فرهنگ معین

مباینه

(مُ یِ نَ یا نِ) [ع. مباینه] (مص ل.) جدا شدن.

فرهنگ فارسی هوشیار

مباینه

مباینه و مباینت در فارسی: اویناختاری ناسازی از هم جدا شدن (مصدر) از یکدیگر جدا شدن با هم مخالف بودن جمع: مباینات.


مباینات

(تک: مباینه) ناسازی ها ناجوری ها از هم جدایی ها (مصدر و اسم) جمع مباینه: اختلافات جداییها: آنچه از ایشان و در ایشان واقع باشد از مباینات و مخالفات. . .

حل جدول

مباینه

ناسازگاری

جداشدن

جدا شدن


ناسازگاری

مباینه


جداشدن

مباینه


از یکدیگر جدا شدن

مباینه


جدا شدن

مباینه

فرهنگ فارسی آزاد

مباینه

مُبایَنَه، (بایَنَ، یُبایِنُ) مخالف بودن، جدا بودن، جدا شدن از دیگری،

مُبایَنَه، مخالفت، برخلاف،

واژه پیشنهادی

لغت نامه دهخدا

مباینات

مباینات. [م ُ ی َ / ی ِ] (ع اِ) ج ِ مباینه. اختلافات. جداییها: آنچه از ایشان و در ایشان واقع باشد از مباینات و مخالفات... (اوصاف الاشراف).


مباینت

مباینت. [م ُ ی َ ن َ] (ع اِمص) (از «مباینه» عربی) ناسازواری. ناسازگاری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مأخوذ ازتازی، جدائی و دوری و تفاوت وبینونت. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.

معادل ابجد

مباینه

108

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری