معنی مباهات

مباهات
معادل ابجد

مباهات در معادل ابجد

مباهات
  • 449
حل جدول

مباهات در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مباهات در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • افتخار، بالیدن، تفاخر، فخر، نازش، فخر کردن، مباهات‌نمودن، نازیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مباهات در فرهنگ معین

  • تفاخر، خودبینی، غرور، سرفرازی. [خوانش: (مُ) [ع. مباهاه] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مباهات در لغت نامه دهخدا

  • مباهات. [م ُ] (ع اِمص) (از «مباهاه» عربی) نازیدن و تفاخر کردن به چیزی. (غیاث). مأخود ازتازی، تفاخر و ناز ومدح و ستایش بی جا و خودبینی و غرور و نخوت و خودستائی و مدح و ستایش و بزرگی و جلال. (ناظم الاطباء). نبرد کردن کسی را در حسن و خوبی و نازیدن به چیزی و با لفظ کردن و داشتن مستعمل است. (آنندراج). نازیدن. بالیدن. فخر. بالش. افتخار. نازش. مفاخره. سرافرازی. سربلندی. سرفرازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و مباهاتی و مفاخرتی هرچه وافرتر فزود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مباهات در فرهنگ عمید

  • فخر ‌کردن، نازیدن به ‌کسی یا چیزی،
فارسی به انگلیسی

مباهات در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مباهات در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مباهات در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مباهات در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُباهات، افتخار، فخر،
واژه پیشنهادی

مباهات در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید