معنی ماه

ماه
معادل ابجد

ماه در معادل ابجد

ماه
 • 46
حل جدول

ماه در حل جدول

 • قمر، مظهرزیبایی، عروس آسمان، سی روز، چراغ آسمان
 • قمر، زیبا، قشنگ، معشوق زیباروی
 • عروس آسمان
 • قمر
 • قمر سیاره زمین
 • چراغ آسمان
 • قمر زمین
 • مج
 • قمر، مظهر زیبایی، عروس آسمان، سی روز، چراغ آسمان
مترادف و متضاد زبان فارسی

ماه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برج، شهر، قمر، زیبا، قشنگ، جمیل، زیبارو، محبوب، معشوق، یار، دوست‌داشتنی، مطلوب، بی‌عیب و نقص، کامل، فصل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ماه در فرهنگ معین

 • قمر زمین، سیاره کوچکی که به دور خود و دور زمین می گردد و از خورشید نور می گیرد، ماه نهم بارداری یا زمان زایمان، در ایران قدیم روز دوازدهم از هر ماه شمسی، (کن. ) معشوق زیباروی، زیبا، قشنگ. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ماه در لغت نامه دهخدا

 • ماه. (اِخ) قمر. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری). بمعنی نیر اصغر است که عربان قمر خوانند. (برهان). قمر را گویند و به زبان دری و تبری مونک و مانک گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). و اضافت ماه به طرف فلک و مترادفات آن حقیقت است و این از جهت اظهار خصوصیت فلک و شأن و جلالت ماه بود. و تابان، شب گرد، ناشسته رو، مهرپرور از صفات و شمع، چراغ، مشعله، شعله، نقره چنبر، دایره، شیشه، ساغر، پیمانه، قرص، ترنج، سیب، نسرین، صندل، پنبه، گوی، کف، پنجه از تشبیهات اوست. توضیح بیشتر ...
 • ماه. (اِ) به زبان پهلوی شهرو مملکت را گویند که عربان مدینه خوانند. گویند حذیفه بعد از فتح همدان به نهاوند آمد و چون نهاوند کوچک بود و گنجایش سپاه او را نداشت، فرمود که آنچه لشکر بکوفه بود به دینور و هرچه سپاه بصره بود به نهاوند فرود آمد و چون ماه به زبان پهلوی شهر و مملکت را گویند، نهاوند را ماه بصره و دینور را ماه کوفه می گفتند لهذا عربان هم این دو شهر را ماهین می خوانند. (برهان). شهر و مملکت چنانکه در تاریخ طبری گوید که چون ماه به زبان فارسی شهر و مملکت باشد نهاوند را ماه بصره و دینور را ماه کوفه می گفتند و عربان هر دو راماهان گویند. توضیح بیشتر ...
 • ماه. (ع اِ) آب. ماء. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و نسبت بدان را ماهی ّ گویند. (از اقرب الموارد). و رجوع به ماء شود. || رجل ماه الفؤاد؛ مرد بددل و جبان یا کندخاطرگویا در آب فرورفته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || (معرب، اِ) قصبه ٔ شهر و ماهان دینورو نهاوند که یکی از هر دو را ماه الکوفه و دیگری راماه البصره نامند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مأخوذ از فارسی، شهر و مدینه. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده ٔ بعد شود. توضیح بیشتر ...
 • ماه. (اِخ) نواحیی را که ما امروز همدان و کرمانشاه و دینور و نهاوند و پیشکوه گوییم در قدیم کشور ماه می نامیدند و در ویس و رامین این لفظ استعمال شده است. این باقی مانده ٔ «ماد» و «مای » قدیم است که مرکزمملکت مادی باشد. عرب بعد از فتح این قسمت از ایران این لفظ را به کار بردند منتهی دو ماه قائل شدند و برای ماه نیز معنای دیگری که بعد در کتب جغرافیا معمول گردید تصور کردند و گفتند ماه الکوفه و ماه البصره و مجموع را «ماهات » نام نهادند. توضیح بیشتر ...
 • ماه. (اِخ) نام فرشته ای است که موکل است بر جرم قمر یعنی قرص ماه و تدبیر و مصالح روز ماه که روز دوازدهم بود از ماه شمسی به او تعلق دارد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). ماه در ایران باستان، علاوه بر اطلاق به جرم قمر، به فرشته ای (ایزد کره ٔ ماه) اطلاق می شده و او مانند خورشید ستوده و مورد تعظیم و تکریم بوده است. در تیر یشت (یشت 8) بند1 و مهریشت بند 145 و غیره مخصوصاً ماه مورد تعظیم قرار گرفته است. غالباً ماه تشکیل دهنده ٔ تخمه و نژاد ستوران شناخته شده است (یسنا 1 بند 11 و یسنا 16 بند 4 و غیره) و نیز در اوستا مربی گیاه و رستنی خوانده شده (ماه یشت بند 4) (از حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماه در فرهنگ عمید

 • (نجوم) از کرات آسمانی که در هر ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و۴۴ دقیقه یک بار به دور زمین می‌گردد و از خورشید کسب نور می‌کند، قمر،
  واحد اندازه‌گیری زمان برابر با یک‌دوازدهم سال،
  (صفت) [عامیانه، مجاز] زیبا،
  در گاه‌شماری ایران قدیم، روز دوازدهم از هر ماه شمسی،
  [مجاز] زیبا، دل‌انگیز (در ترکیب با کلمۀ دیگر): ماه‌پیکر، ماه‌منظر،
  در آیین زردشتی، ایزد روز دوازدهم از هر ماه،
  روز دوازدهم از هر ماه خورشیدی، ماه‌روز: ماه‌روز ‌ای به ‌روی خوب چو ماه / بادۀ لعل مشک‌بوی بخواه ـ گشت روشن چو ماه بزم که گشت / نام این روز ماه و روی تو ماه (مسعودسعد: ۵۴۸)،
  * ماه برکوهان: (موسیقی) [قدیمی] از الحان سی‌گانۀ باربد: چو لحن ماه‌برکوهان گشادی / زبانش ماه‌برکوهان نهادی (نظامی۲: ۲۰۳)،
  * ماه‌به‌ماه:
  ماهیانه، ماهانه، هر ‌ماه،
  از این ماه به آن ماه،
  * ماه تمام: ماه شب چهاردهم از تقویم قمری، بدر،
  * ماه روزه: رمضان،
  * ماه قمری: مدت بین رؤیت هلال ماه تا هلال دیگر، تقریباً برابر با ۵/۲۹ شبانه‌روز،
  * ماه مبارک: رمضان،
  * ماه نو: ماه شب اول از تقویم قمری، هلال،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ماه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ماه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ماه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

ماه در تعبیر خواب

 • دیدن ماه بر هفده وجه است.
  اول: پادشاه.
  دوم: وزیر.
  سوم: ندیم وهمدم.
  چهارم: رئیس.
  پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام).
  ششم: کنیزک.
  هفتم: غلام.
  هشتم: کارباطل.
  نهم: والی حاکم و فرمانروا.
  دهم: عالمی مفسد و بد عمل.
  یازدهم: مهتری سروری.
  دوازدهم: مادر.
  سیزدهم: پدر.
  چهاردهم: زن.
  پانزدهم: فرزند.
  شانزدهم: پسر.
  هفدهم: بزرگواری. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
 • ماه سرخ رنگ: عدم توافق
  ماه زیبا: عشق وفادار
  خسوف: اخبار بد
  ماه کامل: بی وفایی، خیانت
  ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم
  ماه گرفتگی: بی وفایی، خبرهای بد
  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
  دیدن ماه از بزرگان شادی بیند - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
  ۲ـ اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
  ۳ـ دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
  ۴ـ دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
  ۵ـ اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. توضیح بیشتر ...
 • خواب ماه: تغییرات مهم و خوشایند
  یک زن خواب ماه ببیند: شانس در عشق
  یک مرد خواب ماه ببیند: کارهای او با موفقیت روبرو می شوند. - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ماه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یکی از کرات آسمانی که بدور زمین میگردد و بعربی قمر گویند، ماه قمری مدت 92 تا 03 روز از رویت هلال تا هلال دیگر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ماه در فرهنگ فارسی آزاد

 • ماه، کلمه فارسی و نام تنها سیاره یا قمر زمین است که به فاصله متوسط 384 هزار کیلومتری زمین بدور خود و طبعاً با زمین بدور خورشید می چرخد. حجمش حدود 1/50 زمین است اتمسفر هوائی و آب ندارد. روشنائیش از خورشید است و گرفتگی ماه (خسوف) وقتی است که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیرد و تمام یا قسمتی از ماه در داخل سایه مخروطی شکل زمین واقع می شود، اوّلین بار در جولای 1969 آمریکائیها قدم بر سطح کره ماه گذاشتند،. توضیح بیشتر ...
 • ماه، آب. ما هِیّ: آبی، منسوب به آب (به ماهِیَّه نیز مراجعه شود)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ماه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ماه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

ماه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید