معنی مانوی

فرهنگ عمید

مانوی

مربوط به آیین مانی: سنگ‌نوشته‌های مانوی،
پیرو آیین مانی،

لغت نامه دهخدا

مانوی

مانوی. (اِخ) نام شهری است به روم. (از فهرست ولف):
وزان شارسان سوی مانوی راند
که آن را جهاندیده مینوی خواند.
فردوسی.

مانوی. [ن َ وی] (ص نسبی) منسوب به مانی. (ناظم الاطباء). در نسبت به مانی، منانی گویند و قیاس مانوی است چنانکه در نسبت به حران حرنانی گویند و قیاس حرانی است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
سرایهایش چو ارتنگ مانوی پرنقش
بهارهاش چو دیبای خسروی بنگار.
فرخی.
باغی نهاده هم بر او با چهار بخش
پرنقش و پرنگار چو ارتنگ مانوی.
فرخی.
|| کسی که پیرو مانی نقاش باشد. (ناظم الاطباء). پیرو آیین مانی. ج، مانویان و مانویون. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
و اندر سمرقند جایگاه مانویان است و ایشان را نغوشاک خوانند. (حدود العالم).
به بت پرستی بر مانوی ملامت نیست
اگرچه صورت او صورتی است در ار تنگ.
فرخی.
بس نپاید تا به روشن روی و موی تیره گون
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند.
عنصری (یادداشت به خطمرحوم دهخدا).
حدیث رقعه ٔ توزیع بر تو عرضه کنم
چنانکه عرضه کند دین به مانوی منوی.
منوچهری.
وز فلسفی و مانوی و صابی و دهری
درخواستم این حجت و پرسیدم بی مر.
ناصرخسرو.
و رجوع به مانی و مانویه شود.


مانوی طبع

مانوی طبع. [ن َ وی طَ] (ص مرکب) نقش و نگارآفرین. همچون مانی، ابداع کننده ٔ نقش و نگار:
آن صحن چمن که از دم دی
گفتی دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبع
پرنقش و نگار همچو ژنگ است.
رودکی.

فرهنگ فارسی هوشیار

مانوی

مانوی در فارسی: زندیک پیرو ی مانی مانی گرا (صفت) منسوب به مانی پیرو آیین مانی جمع: مانویون مانویین.


مانوی طبع

‎ زندیک سرشت، پر نگار ‎ دارای طبع و سرشت مانوی، پرنقش و نگار: اکنون ز بهار مانوی طبع پرنقش و نگارهمچو ژنگ است. (رودکی. چا. خطیب رهبر. ‎ 6)

حل جدول

مانوی

پیرو دین مانی

منسوب به مانی

پیروان مانی


بنیانگذار آیین مانوی

مانی


پیروان مانی

مانوی


پیرو نقاش ارژنگ

مانوی

مترادف و متضاد زبان فارسی

مانوی

پیرو آئین‌مانی، وابسته به مانی، مانی‌گرا

فرهنگ معین

مانوی

(نَ) (ص نسب.) پیرو دین مانی.

فرهنگ فارسی آزاد

مانوی

مانَوِیّ، پیرو مذهب مانی،

معادل ابجد

مانوی

107

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری