معنی ماشینی شده

حل جدول

ماشینی شده

مکانیزه


ماشینی

مکانیزه

معادل فارسی مکانیزه


ماشینی کردن

مکانیزه


آدم ماشینی

ربات


نگارش ماشینی

تایپ

فرهنگ فارسی هوشیار

ماشینی

جنسهائی که با ماشین ساخته و تهیه میشود، مانند نان ماشینی، برنج ماشینی و غیره

لغت نامه دهخدا

ماشینی

ماشینی. (ص نسبی) منسوب به ماشین. و رجوع به ماشین شود. || جنسهایی که با ماشین ساخته و تهیه می شود مشروط بر آنکه نوع دستی و غیرماشینی آن نیز موجود باشد. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده).
- برنج ماشینی، برنجی که به وسیله ٔ ماشین پوست آن گرفته و تمیز می شود. مقابل برنج دنگی.
- نان ماشینی، نانی که به وسیله ٔ ماشین تهیه و پخته می شود.


شده

شده. [ش َ دَه ْ] (ع اِ) رجوع به شَدْه ْ، شود.

فرهنگ معین

ماشینی

مربوط یا منسوب به ماشین، انجام شده یا ساخته شده به وسیله ماشین، همانند ماشین،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ماشینی

افزارواره

فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

معادل ابجد

ماشینی شده

720

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری