معنی مادیان

مادیان
معادل ابجد

مادیان در معادل ابجد

مادیان
  • 106
حل جدول

مادیان در حل جدول

فرهنگ معین

مادیان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

مادیان در لغت نامه دهخدا

  • مادیان. (اِ) لفظمفرد است، جمع نیست، بمعنی یک اسپ ماده و حاجت به الحاق لفظ اسپ ندارد پس اسپ مادیان گفتن خطا باشد و ماده ٔ دیگر حیوان را مادیان نمی گویند. خاص ماده اسپ را گویند. ظاهر همین است که مادیان تمام یک لفظ است ومی تواند که مزید علیه ماد بود چون سالیان بمعنی سال. (غیاث) (بهار عجم) (آنندراج). اسب ماده که بتازی حجر گویند و نیز خر ماده. (ناظم الاطباء):
    چو رستم بر آن مادیان بنگرید
    مر آن کره ٔ پیلتن را بدید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مادیان در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

مادیان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مادیان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

مادیان در تعبیر خواب

  • ۱ـ اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند، علامت آن است که در حرفه خود موفقیت به دست می آورید. و دوستانی مأنوس خواهید یافت. اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشک و لم یزرعی پرسه می زنند، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد. اما با این وجود دوستانی صمیمی در کنار خود خواهید داشت.
    ۲ـ اگر دختری خواب ببیند مادیانها در مراتع مشغول چرا هستند، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی تندرست خواهد شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مادیان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از ریشه ی پارسی ماتکیان ماتک گروان (اسم) اسب ماده: قریب به ده هزار اسب بدوی تازی نژاد ابقر و مادیان خرد و بزرگ کردند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید