معنی لیت

لیت
معادل ابجد

لیت در معادل ابجد

لیت
 • 440
حل جدول

لیت در حل جدول

فرهنگ معین

لیت در فرهنگ معین

 • (لَ یا لِ) [ع.] (ق.) کاش، ای کاش.
لغت نامه دهخدا

لیت در لغت نامه دهخدا

 • لیت. (ص) لِه، چنانکه دانه ٔ انگوری بر اثر فشار یا بادنجان و کدو و بامیه بر اثر پختن بسیار. توضیح بیشتر ...
 • لیت. (ع اِ) یک سوی گردن و یک سوی روی و هما لیتان. (منتهی الارب). صفحه ٔ عنق. آنجا که دو گوش بدان رسد از گردن. (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • لیت. [ل َ ت َ] (ع ق) کاشکی. (منتهی الارب). کاچکی. (ترجمان القرآن). کاش. ای کاش. کلمه ای است که به وقت آرزوی چیزی گویند. به فارسی ترجمه ٔ آن کاشکی باشد و بعضی نوشته اند که لیت برای آرزوی چیزی است که حصول آن ناممکن باشد بخلاف لعل که برای آرزوی چیزی است که حصول آن ممکن باشد. (غیاث).
  - با هزار لیت و لعل، با اگر مگر بسیار. توضیح بیشتر ...
 • لیت. [ل َ] (ع مص) بازداشتن کسی را. برگردانیدن از آهنگ وی. (منتهی الارب). بازداشتن. (زوزنی) (تاج المصادر). || کم کردن. (زوزنی) (تاج المصادر) (ترجمان القرآن). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لیت در فرهنگ عمید

 • کلمه‌ای که در مقام تمنا و آرزوی چیزی می‌گویند، کاش، کاشکی،
  * لیت‌ولَعَّل: (قید) [قدیمی] کاشکی و شاید، بوک‌ومگر،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

لیت در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

لیت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کاشکی کلمه تمنی کاش کاشکی. یا لیت و لعل. بوک و مگر کاشکی: منم از حرف تمنا و ترجی فارغ شسته از صفحه خاطر رقم لیت ولعل. (وحشی بافقی. چا. امیر کبیر 232) یا با هزار لیت و لعل. با اگر مگر بسیار. (اسم) له (چنانکه دانه انگوری براثر فشار یا بادنحان و کدو و بامیه بسبب پختن بسیار) . توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

لیت در فرهنگ فارسی آزاد

 • لَیتَ، ای کاش، کاشکی، در تمنی و آرزوی شیء یا امری محال و یا بعید الوصول می آیدو از حروف مُشَبَّهه بِالفِعل است که ناصب اسم و رافع خبر می باشد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه