معنی لواف

لواف
معادل ابجد

لواف در معادل ابجد

لواف
 • 117
حل جدول

لواف در حل جدول

فرهنگ معین

لواف در فرهنگ معین

 • زیلوباف، سازنده لوازم چادر و خیمه، جوال باف. [خوانش: (لَ وّ) [ع. ] (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لواف در لغت نامه دهخدا

 • لواف. [ل َوْ وا] (ع ص) گستردنی زلیه ساز. (منتهی الارب). لباف (در تداول عامه ٔ فارسی زبانان). جوال باف. پاتاوه باف. پلاس باف. (مهذب الاسماء) (ملخص اللغات حسن خطیب). پای تابه فروش. (مهذب الاسماء). صاحب آنندراج گوید: کسی که ریسمان و جدار (؟) و کره (؟) و غیره سازد و این عربی است و به فارسی شالنگی و در هندوستان شلنگی گویند:
  من عاشق خسته ٔ مستمند
  ز لواف افتاده ام در کمند
  زمویی که او ریسمان بافته
  رگم را به تار غمش تافته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لواف در فرهنگ عمید

 • گلیم‌باف، زیلو‌باف،
فرهنگ فارسی هوشیار

لواف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ ریسمانتاب گوالباف پاتاوه باف پایتابه فروش شالنگی (صفت) زیلوباف، سازنده لوازم چادرو خیمه، جوال باف، پاتاوه باف پای تابه فروش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

لواف در فرهنگ فارسی آزاد

 • لَوّاف، کسیکه پارچه جوال وزیلو وچادر و گلیم وسایر گستردنیها را می سازد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه