معنی قیطان

قیطان
معادل ابجد

قیطان در معادل ابجد

قیطان
 • 170
حل جدول

قیطان در حل جدول

 • رشته ریسمان باریک بافته شده از الیاف به‌ویژه از ابریشم
 • رشته ریسمان باریک بافته شده از الیاف به ویژه از ابریشم
فرهنگ معین

قیطان در فرهنگ معین

 • (ق) [ع.] (اِ.) رشته باریک که از ابریشم می بافند.
لغت نامه دهخدا

قیطان در لغت نامه دهخدا

 • قیطان. [ق َ / ق ِ] (اِ) نوعی ریسمان که از ابریشم بافند و برای برشته کردن دانه های تسبیح و امثال آن بکار میرود. رشته از چند ریسمان بهم بافته که بر حاشیه ٔ جاجیم دوزند و دگمه و مادگی از آن کنند و بند سبحه از آن سازند. آنندراج در کلمه ٔقیطون گوید: آنچه از نخ ابریشم بافند. (آنندراج).
  - قیطان باف، بافنده ٔ قیطان.
  - قیطان بافی، شغل و عمل قیطان باف.
  - || مغازه ٔ قیطان باف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قیطان در فرهنگ عمید

 • رشتۀ باریکی که از ابریشم می‌بافند،
فارسی به انگلیسی

قیطان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

قیطان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قیطان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سگ دندان رشته (اسم) رشته نازک که از ابریشم بافند و آن را زه دامن و گریبان جامه و رشته تسبیح کنند: ز قیطان درو ریشه عشقش دواند برنگی که در چشم تارش نماند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه