معنی قیامت

لغت نامه دهخدا

قیامت

قیامت. [م َ] (ع مص) برانگیخته شدن پس از مرگ. (فرهنگ فارسی معین). قائم شدن و روز قیامت را بهمین جهت قیامت گویند که در آن وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند. (از آنندراج). || (اِ) یوم فزع اکبر. روز جزا. یوم الدین. یوم الحساب (روز شمار). رستاخیز. رستخیز. یوم النشور. یوم المشهور. یوم التغابن. روزحشر. صاخه. قارعه. حاقه. غاشیه. (منتهی الارب). ساعه. ذکری. قیامت با لفظ افتادن، افکندن، برخاستن، بر چیزی رفتن، آوردن مستعمل است. (آنندراج):
هرچه جز عشق توست از سر دل
تا قیامت برون توان کردن.
عطار.
- روز قیامت، روزی که خلایق همه برای محاسبه محشور شوند:
مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت.
سعدی.
|| کنایه از کارهای اعجاب انگیز و شگفت و هنگامه و غوغا
- قیامت آثار، آنکه یا آنچه اثری بزرگ و هولناک ایجاد کند: آن مقدار به دست سپاه قیامت آثار افتاد که وصفش نگنجد. (حبیب السیر).
- قیامت آوردن، قیامت بپا کردن:
شبیخون غمزه ٔ بیداد او در ملک جان آرد
قد سروش قیامت بر سر آزادگان آرد.
مفید بلخی.
نبود آگه اسکندر ازکار او
که آرد قیامت به پیکار او.
نظامی.
- قیامت افتادن، قیامت شدن:
دوش یارم پرده از رخسار خود بگشاده بود
گویی از حسنش قیامت در جهان افتاده بود.
لاهیجی (آنندراج).
- قیامت بر چیزی رفتن:
نه از مضمون و نی از خط کسی دیوانه میگردد
قیامت بر سر دل رفت چیزی بود یا کاغذ.
ارادتخان واضح (از آنندراج).
- قیامت برخاستن، قیامت بپا شدن:
بنشین یک نفس ای فتنه که برخاست قیامت
فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی.
سعدی.
- قیامت پیشه، کسی که در کار خود قیامت کند.
- قیامت پیکر، که اندام زیبایش قیامت به پا کند:
شمع محفل امشب آن شوخ قیامت پیکر است
بر چراغ مه شکست رنگ صبحی دیگر است.
سراج المحققین (از آنندراج).
- قیامت جلوه، قیامت پیکر:
فلک را سبزه ای خوابیده داند قد رعنایش
قیامت جلوگان را قد و بالا اینچنین باید.
صائب (از آنندراج).
- قیامت خاستن، قیامت برخاستن. قیامت به پا شدن:
مجلس و مجمع دَمَش آراستی
وز نوای او قیامت خاستی.
مولوی.
- قیامت خرام، آنکه در خرامیدن قیامت برپا کند.
- قیامت زار، محل قیامت:
من قیامت زار عشقم دیده کو تا بنگرد
صد بهشت و دوزخ از هر گوشه ٔ صحرای من.
عرفی (از آنندراج).
- قیامت صغری. رجوع به این ماده شود.
- قیامت کبری. رجوع به این ماده در ردیف خود شود.
- قیامتکده، قیامت زار:
دل به هر کس که سپردیم پریشانتر ساخت
این قیامتکده را هیچکس آباد نکرد.
واله هروی (از آنندراج).
- قیامت کردن. رجوع به این ماده درردیف خود شود.
|| در تداول فارسی به معنی بسیار و امر غریب به کار میرود، گویند: فلان طفل قیامت شوخ است:
زلف بگشود و رخ از می افروخت
طرفه شامی و قیامت شفقی است.
عبداﷲ وحدت ولد حکیم اسماعیل گیلانی (از آنندراج).


قیامت روز

قیامت روز.[م َ] (اِ مرکب) روز قیامت. (فرهنگ فارسی معین).

حل جدول

قیامت

رستخیز

رستاخیز، آخرت

فارسی به انگلیسی

قیامت‌

Pandemonium

فرهنگ فارسی آزاد

قیامت

قِیامَت، نام سوره 75 قرآن که مَکّیَّه است و چهل آیه دارد،

قِیامَت، در اصطلاح بیان مدّت رسالت هر رسول قیامت ظهور قبل است و در اصطلاح بهائی نیز قیام نفس الله به مظهر کلیّه خود است،

قِیامَت، برخاستن از قبورِ (غفلت)، برانگیخته شدن بعد از مرگ (مرگ روحانی)، ایضاً قیامت قیام و ظهور مظهر الهی است و در احادیث و تفاسیر اسلامی هم به قیام و ظهور قائم و موعود اسلام تعبیر شده است،

تعبیر خواب

قیامت

: اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل که در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند. - محمد بن سیرین

: دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را. اول: رستگاری. دوم: فرج ازغم. سوم: ظفریافتن بر دشمن. چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت. اما اهل فساد راتاویلش به خلاف این است - امام جعفر صادق علیه السلام

اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد، یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که به توبه بازگرداند. اگر بیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت بود. اگر در خواب بیند که شمار با وی می کردند، دلیل زیان بود. اگر درخواب بیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد بود. اگر بیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد بود. اگر بیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

فرهنگ عمید

قیامت

برانگیخته شدن پس از مرگ،
(اسم) [مجاز] رستاخیز،
(اسم) هفتاد‌وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۴۰ آیه، لااقسم،
(صفت) [عامیانه، مجاز] شلوغ،
* قیامت کردن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز] شور و غوغا کردن، هنگامه برپا کردن،

فرهنگ معین

قیامت

روز رستاخیز، آشوب و فتنه. [خوانش: (مَ) [ع. قیامه] (اِ.)]

کلمات بیگانه به فارسی

قیامت

رستاخیز

مترادف و متضاد زبان فارسی

قیامت

آخرالزمان، آخرت، حشر، رستاخیز، سرای‌دیگر، عقبی، غاشیه، قارعه، محشر، معاد،
(متضاد) دنیا

گویش مازندرانی

قیامت

روز واپسین

فرهنگ فارسی هوشیار

قیامت

برانگیخته شدن پس از مرگ

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قیامت

رستاخیز، روز بازپسین

معادل ابجد

قیامت

551

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری