معنی قطیفه

قطیفه
معادل ابجد

قطیفه در معادل ابجد

قطیفه
  • 204
حل جدول

قطیفه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قطیفه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

قطیفه در فرهنگ معین

  • حوله، چادرهای ورپیچیده. [خوانش: (قَ عَ یا عِ) [ع. قطیعه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قطیفه در فرهنگ عمید

  • نوعی حلوا، نوعی شیرینی، لوزینه،
    نوعی خوراک که از خمیر آرد گندم درست می‌کنند، رشته،. توضیح بیشتر ...
  • جامه یا پارچۀ پرزدار،
    حولۀ بزرگ که پس از آب‌تنی روی دوش می‌اندازند و بدن را با آن خشک می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قطیفه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قطیفه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قدیفه در فارسی: آبچین به پیمان که چیزی نخواهی رمن ندارم به مرگ آبچین و کفن (فردوسی) ‎ فرخشه سان پوسته رمن این واژه قطائف است که فارسیان قطایف گویند و گمان می رود که واژه ((قطاب)) را از آن برگرفته باشند، تاج خروس ازگیاهان (اسم) جامه پرداز خوابناک جمع: قطائف (قطایف) . یا قطیفه حمام (حمامی) . قطیفه که پس از بیرون شدن از گرمابه تن را بدان خشک کنند: مگر قطیفه حمامی است خلعت وصل که می دهد بعاشق بتان لاله عذار هنوز عاشق مسکین نکرده خشک عرق که باز در بر بیگانه ای گرفته قرار، تاج خروس، گل جعفری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید