معنی قرد

قرد
معادل ابجد

قرد در معادل ابجد

قرد
 • 304
حل جدول

قرد در حل جدول

فرهنگ معین

قرد در فرهنگ معین

 • (قِ) [ع.] (اِ.) بوزینه، میمون. ج. قرد.
لغت نامه دهخدا

قرد در لغت نامه دهخدا

 • قرد. [ق َ رَ] (ع اِ) پشم برهم چسبیده و نمدشده بر ستور. || بهترین پشم گوسفند و شتر. || شاخ خرمای برگ دورکرده. || چیزی است چسبیده بر گیاه طرثوث شبیه موی زرد ریزه. || ابر پاره مانندی ریزه نزدیک ابر. || (مص) گردانیدگی در زبان. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق َ] (معرب، اِ) گردن. معرب است. || (ص) کوتاه بالا. (از منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق ُ] (ع اِ) کنه. (منتهی الارب).

 • قرد. [ق ِ] (ع اِ) کپی. ج، اقراد، قُرود، قِرَد، قِرَده. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق ِ رَ] (ع اِ) ج ِ قِرْد. (منتهی الارب). رجوع به قِرْد شود. توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق َ] (ع مص) فراهم آوردن وگرد کردن. گویند: قرد فی السقاء؛ گرد کرد در مشک روغن یا شیر را. || ورزیدن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق َ رَ] (ع مص) پیچان گردیدن. گویند: قرد الشَعر قرداً؛ پیچان گردید موی. || بسیارکنه گردیدن. گویند: قرد الادیم، بسیارکنه گردید پوست. || درمانده به سخن شدن. گویند: قرد الرجل، درمانده به سخن شد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || خرد گشتن. (منتهی الارب). گویند: قرد اسنانه، خرد گشت دندانش. || بدمزه گردیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || بر هم چسبیدن پشم. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق َ رِ] (ع ص) ابر درهم آمده ٔ برهم نشسته. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || فرس قردالحضیل، اسب استوارپی. (اقرب الموارد). || بعیر قرد؛ شتر بسیارکنه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || (اِ) گوشت ران و بازو. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • قرد. [ق َ رَ] (اِخ) (ذو. ) موضعی است نزدیک مدینه. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قرد در فرهنگ عمید

 • بوزینه، میمون نر،
عربی به فارسی

قرد در عربی به فارسی

 • میمون , بوزینه , تقلید در اوردن , شیطنت کردن , اورانگوتان , بوزینه دست دراز , میمون درختی برنلو سوماترا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

قرد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته گرد گردکردن درشیر گردکردن درمشک روغن ‎ کوته بالا، کوتاه زشت ‎ پشم بد کرک بی ارزش، کندزبانی، پاره ابر تکه ابر کنه کپی میمون شادی (گویش مازندرانی) (اسم) بوزینه میمون نر جمع: قرد. (اسم) جمع قرد بوزینگان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

قرد در فرهنگ فارسی آزاد

 • قِرْد، میمون- بوزینه (جمع: قُرُوْد- اَقْراد- اَقْرُد- قِرَد)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید