معنی قرابه

قرابه
معادل ابجد

قرابه در معادل ابجد

قرابه
 • 308
حل جدول

قرابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قرابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

قرابه در فرهنگ معین

 • (قَ رَّ بِ) [ع.] (اِ.) شیشه شراب، صراحی.
لغت نامه دهخدا

قرابه در لغت نامه دهخدا

 • قرابه. [ق َرْ را ب َ / ب ِ] (اِ) شیشه ٔ شراب. صراحی. (آنندراج). قسمی شیشه ٔ شکم فراخ بزرگتر از برنی. آوند شیشه ٔ بزرگی که در آن شراب و جز آن ریزند. (ناظم الاطباء): بیامیزند و اندر این قرابه کنند، و سر قرابه استوار کنند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی).
  راحت ز مزاج رخت بربست
  قرابه ٔ اعتدال بشکست.
  نظامی.
  خورشید ز بیم اهل آفاق
  قرابه ٔ می نهاد بر طاق.
  نظامی.
  صبح از سر شورشی که انگیخت
  قرابه شکست و می برون ریخت.
  نظامی.
  برگشته از قرابه ٔ امید جان من
  یک بار گشته باش فلک گو به کام من. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قرابه در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

قرابه در تعبیر خواب

 • قرابه درخواب، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چیزی بیند که مستی کند، دلیل که حرام خواره است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند قرابه داشت، دلیل که او را با پیری صحبت افتد. اگر بیند از آن قرابه آب یا گلاب خورد، دلیل که از آن پیر منفعت یابد. اگر بیند چیزی ترش بود غم و اندوه باشد. اگر بیند قرابه بشکست، دلیل که از آن پیر نجات یابد - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

قرابه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خویشاوندی بستگی نزدیکی ‎ مانند، خویش، دانای دریافت پارسی تازی گشته کراوه آوند شیشه ای شکم دار تنگ (اسم) شیشه شراب صراحی، ظرف شیشه یی. یا قرابه زرین. آفتاب، قسمی صندوق. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید