معنی قباله

فرهنگ معین

قباله

(قَ لَ یا لِ) [ع. قباله] (اِ.) سند.

فارسی به انگلیسی

لغت نامه دهخدا

قباله

قباله. [ق َ ل ِ] (اِخ) ده کوچکی است از دهستان بیضاء بخش اردکان شهرستان شیراز. در 67000 گزی جنوب خاور اردکان و 3000 گزی راه فرعی بیضا به زرقان واقع است و 37 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).


قباله جات

قباله جات. [ق َ ل َ / ل ِ] (اِ) ج ِ قباله. رجوع به قباله شود.


قباله ٔ زناشوئی

قباله ٔ زناشوئی. [ق َ ل َ / ل ِ ی ِ زَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) عقدنامه. (ناظم الاطباء). رجوع به قباله شود.


قباله نویس

قباله نویس. [ق َ ل َ / ل ِ ن ِ] (نف مرکب) قباله نویسنده. صکاک. چک نویس. کسی که ترزده وقباله و عقدنامه نویسد. (ناظم الاطباء):
همه صرف خواران صرف منند
قباله نویسان حرف منند.
نظامی.


قباله پیچ

قباله پیچ. [ق َ ل َ / ل ِ] (اِ مرکب) یک طاقه یا نیم طاقه ٔ شال کشمیری یا ترمه یا جامه ٔ گرانبهای دیگر که قباله ٔعروس در آن پیچند و شب عروسی به خانه ٔ او فرستند.

فرهنگ عمید

قباله

نوشته یا سندی که به‌موجب آن کسی چیزی را بر ذمه گیرد، سند عقد معامله یا نکاح،

مترادف و متضاد زبان فارسی

قباله

بنچاق، سند، صداق‌نامه، عقدنامه، مدرک

حل جدول

قباله

سند مالکیت

بنچاق، سند، عقدنامه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

قباله

پیوندنامه

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

قباله

مکتوبی که در آن می نویسند چیزی را که انسان ملتزم میگردد از کار و عمل و یا دین و جزآن، ضمانت نامه و معاهده، سند عقد معامله یا نکاح


قباله نویس

چکاک (صکاک) چاکنویس (صفت) آنکه قباله نویسد چک نویس صکاک.


قباله پیچ

نورده پیچ شالی که کابین نامه را در آن پیچند و به خانه ی اروس فرستند (صفت اسم) یک طاقه یا نیم طاقه شال کشمیری یا ترمه جامه گرانبهای دیگر که قباله عروس را در آن پیچند و شب عروسی بخانه او فرستند.

معادل ابجد

قباله

138

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری