معنی قاهر

قاهر
معادل ابجد

قاهر در معادل ابجد

قاهر
 • 306
حل جدول

قاهر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قاهر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیروز، چیره، غالب، فاتح، قهار، مستولی، مسلط، منصور، ناصر،
  (متضاد) مقهور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

قاهر در فرهنگ معین

 • (هِ) [ع.] (ص فا.) چیره، غالب.
لغت نامه دهخدا

قاهر در لغت نامه دهخدا

 • قاهر. [هَِ] (ع ص) شکننده ٔ کامها. (مهذب الاسماء). چیره. غالب. مقهورکننده. (مهذب الاسماء):
  قوی کننده ٔ دین محمد مختار
  یمین دولت محمود قاهر کفار.
  فرخی.
  در شهری مقام مکنید که در او حاکمی عادل و پادشاهی قاهر نباشد. (تاریخ بیهقی). باید دانست نیکوتر که نفس گوینده پادشاه است مستولی و قاهر و غالب. (تاریخ بیهقی).
  بر اهل بدعتی به سخن غالب
  بر مال و نعمتی به سخا قاهر.
  سوزنی.
  وجودش بر همه موجود قاهر
  نشانش بر همه بیننده ظاهر. توضیح بیشتر ...
 • قاهر. [هَِ] (اِخ) (ملک. ) محمدبن ملک منصورسیف الدین قلاون. وی پس از کشته شدن برادرش ملک اشرف به دست بیدره به سال 693 هَ. ق. در سن 9 سالگی بسلطنت مصر رسید و به قاهر ملقب گشت. او یک سال در این مقام بماند و سپس به سال 694 کیبوقا نامی پای بر مسندامارت گذاشت و بیدره را بکشت و سلطنت از ملک قاهر بگرفت و بملک عادل ملقب گردید و پس از وی لاچین متصدی این مقام گشت ولی اعیان مصر نیز با وی بنای مخالفت را گذاشتند و هفت تن از امرای بزرگ پس از نماز خفتن او را کشتند و کس به طلب محمدبن سیف الدین قلاون که در قلعه ٔ کرک بود فرستادند و وی را پادشاه ساخته به ملک ناصر ملقب ساختند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قاهر در فرهنگ عمید

 • چیره‌شونده، مقهورکننده،
  چیره، غالب،
  زبردست،
  شامخ، بلند و مرتفع،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

قاهر در فارسی به عربی

نام های ایرانی

قاهر در نام های ایرانی

 • پسرانه، چیره، توانا
فرهنگ فارسی هوشیار

قاهر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

قاهر در فرهنگ فارسی آزاد

 • قاهِر، غالب، مقهور کننده، عالی، شامخ، (جمع: قَواهِر)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید