معنی فیروزه

فیروزه
معادل ابجد

فیروزه در معادل ابجد

فیروزه
 • 308
حل جدول

فیروزه در حل جدول

فرهنگ معین

فیروزه در فرهنگ معین

 • (زِ) (اِ. ) پیروزه، از سنگ های گران بهای معدنی به رنگ آبی آسمانی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فیروزه در لغت نامه دهخدا

 • فیروزه. [زَ / زِ] (اِ) پیروزه. فیروزج. یکی از سنگهای آذرین که ترکیب آن عبارت از فسفات ئیدراته ٔآلومینیوم طبیعی است و وزن مخصوصش بین 2/62 تا 2/83است و سختی آن مساوی شیشه یعنی برابر با 6 است. فیروزه به مناسبت رنگ آبی درخشانی که دارد در شمار سنگهای گرانبها شناخته میشود. همیشه بی شکل است و در حالت طبیعی رگه های قهوه ای یا سفید مشاهده میشود. شکست فیروزه ناصاف است و معمولاً رنگش در برابر رطوبت یا خشکی هوا و در ارتفاعات تغییر میکند. توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از دهستان سنجابی شهرستان کرمانشاهان که دارای 80 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول عمده اش غله، حبوب دیم و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه که دارای 75 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول عمده اش غله، توتون، حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل که دارای 50 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد که دارای یکهزارتن سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول عمده اش غله، بنشن و میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از بخش نوخندان شهرستان دره گز که دارای 422 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • فیروزه. [زَ] (اِخ) دهی است از بخش شیروان شهرستان قوچان که در کنار مرز ایران و شوروی و در باختر قراول تپه و در هشتادهزارگزی شمال شیروان واقع است. در حدود 4500 تن سکنه دارد. محصول عمده اش غله و میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فیروزه در فرهنگ عمید

 • نوعی کانی قیمتی به ‌رنگ آبی آسمانی یا سبز که در جواهرسازی کاربرد دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فیروزه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فیروزه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

فیروزه در نام های ایرانی

 • دخترانه، سنگی گرانبها با رنگ فیروزه‌ای، پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

فیروزه در تعبیر خواب

 • فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روائی. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولایت - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فیروزه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یکی از سنگهای آذرین که ترکیب آن از فسفات ئیدراته آلومینیوم طبیعی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

فیروزه در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

فیروزه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فیروزه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید