معنی فهمیده

لغت نامه دهخدا

فهمیده

فهمیده. [ف َ دَ / دِ] (ن مف) دریافت شده. درک شده. || دانا. عالم: آدم فهمیده ای است. || باخبر. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهم و فهمیدن شود.

فارسی به انگلیسی

فهمیده‌

Right-Minded, Ripe, Sapient, Understanding, Understood

فرهنگ فارسی هوشیار

فهمیده

دریافته (اسم) دریافت شده درک شده، دانا عالم: آدم فهمیده ایست، با خبر مطلع.

فرهنگ معین

فهمیده

دانا، باادب، نیک رفتار. [خوانش: (فَ دِ) [ع - فا.] (ص مف.)]

حل جدول

فهمیده

باشعور، خردمند، فهیم


عاقل و فهمیده

دانا


عاقل و آگاه

فهمیده

فرهنگ عمید

فهمیده

دانا، بافهم،
(قید) آگاهانه،


فهم

فهمیده

مترادف و متضاد زبان فارسی

فهمیده

باشعور، خردمند، عاقل، فهیم، لبیب، هوشیار،
(متضاد) بی‌شعور، نفهم

فارسی به عربی

فهمیده

فحم


را فهمیده

أحاطَ بـ

انگلیسی به فارسی

knowing

فهمیده

معادل ابجد

فهمیده

144

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری