معنی فله

فله
معادل ابجد

فله در معادل ابجد

فله
 • 115
حل جدول

فله در حل جدول

 • آغوز
 • شیر اول گاو
 • آغوز، شیراول گاو، کالای بدون بسته بندی
فرهنگ معین

فله در فرهنگ معین

 • (فَ لُِ) (اِ. ) اجناسی که به صورت کیلویی و غیر بسته بندی فروخته شود. توضیح بیشتر ...
 • (فَ لَ یا فُ لَّ) (اِ. ) آغوز، شیر اول گاو یا گوسفند پس از زاییدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فله در لغت نامه دهخدا

 • فله. [ف َل ْ ل َ / ل ِ / ف َ ل َ / ل ِ / ف ُل ْ ل َ / ل ِ / ف ُ ل َ / ل ِ] (اِ) شیر اول حیوان نوزاییده که چون بر آتش نهند منجمد شود و مایه ٔ پنیر گردد. آغوز. لبا. (فرهنگ فارسی معین). زهک. لبا. آغوز. گورماست. ماک. (یادداشت مؤلف): کنیزک با طبق فله بردست نهاده، سرگشاده زیر منظره ٔ مهدی بگذشت، مهدی فرونگرست، فله بدید آرزوش کرد. (ترجمه ٔ تاریخ طبری).
  نوآیین مطربان داریم و بربطهای کوبنده
  مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فله در فرهنگ عمید

 • آغوز: نوآیین‌مطربان داریم و بربط‌های گوینده / مساعدساقیان داریم و ساعدهای چون فلّه (منوچهری: ۲۱۳)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فله در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • لب شکستگی در تیغ و شمشیر (اسم) شیر اول حیوان نوزاییده که چون بر آتش نهند منجمد شود و مایه پنیر گردد آغور لبا: نو آیین مطربان داریم و بر بطهای گوینده مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله. (منوچهری). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه