معنی فقره

فقره
معادل ابجد

فقره در معادل ابجد

فقره
 • 385
حل جدول

فقره در حل جدول

 • واحد شمارش چک
مترادف و متضاد زبان فارسی

فقره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باب، فصل، مبحث، بابت، خصوص، امر، مسئله، موضوع، بند، قطعه، حادثه، واقعه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فقره در فرهنگ معین

 • (فِ قْ رَ) [ع. فقره] (اِ. ) مهره پشت، هر یک از مهره های ستون فقرات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فقره در فرهنگ عمید

 • واحد شمارش یک عمل، رویداد، موضوع، یا امثال آن،
  مرتبه، دفعه،
  بند، ماده،
  موضوع،
  (پزشکی) [قدیمی] هریک از مهره‌های ستون فقرات، مهرۀ پشت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فقره در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فقره در فارسی به عربی

 • حادثه، دخول، فقره، ماده
فرهنگ فارسی هوشیار

فقره در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

فقره در فارسی به آلمانی

 • Absatz (m), Abschnitt (m), Eingabe (f), Eingang (m), Eintrag (m), Eintritt (m), Einzug (m), Paragraph (m). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید