معنی فریفته شدن

لغت نامه دهخدا

فریفته شدن

فریفته شدن. [ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ ش ُدَ] (مص مرکب) گول خوردن. فریب خوردن:
خردمند آن است که به نعمتی و عشوه ای که زمانه دهد فریفته نشود. (تاریخ بیهقی).
فریفته مشو ای نوجوان بدانکه برو
چه بوستان بقد سرو بوستان شده ای.
ناصرخسرو.
اگر بزر فریفته نشود چنان کنیم. (قصص الانبیاء). ملک را فریفته نباید شد. (کلیله و دمنه). شیر به حدیث تو فریفته شد. (کلیله و دمنه). هرکه به لابه ٔ دشمن فریفته شود سزای او این است. (کلیله و دمنه).


فریفته

فریفته. [ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ] (ن مف) فریب خورده. گول خورده. (فرهنگ فارسی معین):
شما فریفتگان پیش او همی گفتید
هزار سال فزون باد عمر سلطان را.
ناصرخسرو.
|| مغبون. زیان دیده. || شیفته. شوریده. عاشق شیدا. (فرهنگ فارسی معین).
ترکیب ها:
- فریفته شدن. فریفته شده. فریفته گردیدن. رجوع به همین مدخل ها در ردیف خود شود.


فریفته گردیدن

فریفته گردیدن. [ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ گ َ دی دَ] (مص مرکب) گول خوردن. فریب خوردن. فریفته شدن:
تا هیچ فریفته نگردد
ایمن نبود ز مکر جانش.
عطار.
رجوع به فریفته شود.


فریفته شده

فریفته شده. [ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ ش ُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) گول خورده. فریب خورده:
فریفته شده می گشت در جهان آری
چنو فریفته بود این جهان فراوان را.
ناصرخسرو.
رجوع به فریفته شود.


زبان فریفته

زبان فریفته. [زَ ف ِ / ف َ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) دروغگو و فریبنده. (ناظم الاطباء).

حل جدول

فریفته شدن

گول خوردن

گول خوردن، فریب خوردن

رودست خوردن


مثل فریفته شدن

رودست خوردن

فرهنگ عمید

فریفته

فریب‌خورده، گول‌خورده،
[مجاز] شیفته،

فرهنگ فارسی هوشیار

فریفته

(اسم) فریب خورده گول خورده، مغبون زیان دیده، شیفته شوریده عاشق شیدا.

فرهنگ معین

فریفته

فریب خورده، گول خورده، شیفته. [خوانش: (فِ یا فَ تِ) (ص مف.)]

مترادف و متضاد زبان فارسی

فریفته

دلباخته، شوریده، شیدا، شیفته، غاوی، مجذوب، مفتون، وامق، فریب‌خورده، گول‌خورده

واژه پیشنهادی

فارسی به ترکی

معادل ابجد

فریفته شدن

1129

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری