معنی فریضه

فرهنگ معین

فریضه

واجب، لازم، آن چه که خداوند انجام آن را بر انسان واجب کرده. [خوانش: (فَ ض) [ع. فریضه] (اِ.)]

فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نام های ایرانی

فریضه

دخترانه، عمل واجب، امر واجب

فرهنگ عمید

فریضه

هر‌یک از اعمال دینی که انجام آن‌ها بر فرد واجب شده، واجب،
(اسم) [مجاز] نماز واجب،
امر واجب،

حل جدول

فریضه

وظیفه، تکلیف، واجب


جمع فریضه

فرایض


فریضه ماه مبارک رمضان

روزه داری

مترادف و متضاد زبان فارسی

فریضه

صلات، نماز، تکلیف، وظیفه، لازم، واجب

فرهنگ فارسی هوشیار

فریضه

فرموده خدای از زکاه مال و ستور، و از نماز و روزه را گویند، جمع فرائض

لغت نامه دهخدا

فریضه گشتن

فریضه گشتن. [ف َ ض َ / ض ِ گ َ ت َ] (مص مرکب) واجب شدن. فرض شدن. فریضه گردیدن: پس فریضه گشت سالاری محتشم را نامزد کردن. (تاریخ بیهقی). رجوع به فریضه شود.


فریضه گردیدن

فریضه گردیدن. [ف َ ض َ / ض ِ گ َ دی دَ] (مص مرکب) واجب شدن. فرض شدن: بر ایشان واجب و فریضه گردد که چون یال برکشند خدمتهای پسندیده نمایند. (تاریخ بیهقی).


فریضه کردن

فریضه کردن. [ف َ ض َ / ض ِ ک َ دَ] (مص مرکب) واجب کردن. واجب شمردن: امیر فریضه کرد بر خویشتن که پیش از بار خلوتی کردی چاشتگاه. (تاریخ بیهقی).


فریضه دیدن

فریضه دیدن. [ف َ ض َ / ض ِ دی دَ] (مص مرکب) واجب دانستن. واجب شمردن: واجب دارم و فریضه بینم که کسانی که از این شهر باشند و در ایشان فضلی باشد ذکر ایشان کنم. (تاریخ بیهقی).


طواف فریضه

طواف فریضه. [طَ ف ِ ف َ ض َ / ض ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) رجوع به طواف و طواف زیارت شود.

فرهنگ فارسی آزاد

فریضه ظهر

فَرِیضَه ظُهر، منظور نماز ظهر است،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

فریضه

1095

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری