معنی فرومایگان

حل جدول

فرومایگان

اوباش

بدسرشتان، ناکسان، فقرا، مفلسان

اجلاف


اراذل

فرومایگان فرومایگان، ناکسان، مردم پست و فرومایه، اجامر، اوباش، سفلگان

واژه پیشنهادی

فرومایگان

اجامر

اجامر


پرورنده فرومایگان

سفله پرور

فرهنگ فارسی هوشیار

اراذل

فرومایگان فرومایگان، ناکسانس


اجلاف

(تک: جلف) فرومایگان سبکسران، ستمکاران، تهی میانان فرومایگان


خسان

فرومایگان


اقزام

(تک: قزم) فرومایگان


سخال

فرومایگان، مردان فرومایه


رعاع الناس

فرومایگان (اسم) مردم پست فرومایگان: ابونصر حوایجی از جمله رعاع الناس وسوقه. . .


فسول

(تک: فسل) فرومایگان


خسائل

(تک: خسیل) فرومایگان ناکسان

معادل ابجد

فرومایگان

408

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری