معنی فرایض

فرایض
معادل ابجد

فرایض در معادل ابجد

فرایض
  • 1091
حل جدول

فرایض در حل جدول

فرهنگ معین

فرایض در فرهنگ معین

  • (فَ یِ) [ع. فرائض] (ص.) جِ فریضه.
لغت نامه دهخدا

فرایض در لغت نامه دهخدا

  • فرایض. [ف َ ی ِ] (ع اِ) فرائض. ج ِ فریضه. واجبات: جواب نامه ها بر این جمله داد که حدیث خانان ترکستان، ازفرایض است به ایشان مکاتبت کردن. (تاریخ بیهقی). ازفرایض احکام جهانداری آن است که به تلافی خللها. مبادرت شود. (کلیله و دمنه). به شرایط خدمت و فرایض طاعت قیام نمودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). و رجوع به فرائض شود. || (اصطلاح فقه) علمی که بدان تقسیم ترکه میان وارثان کنند. و رجوع به فرائض شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرایض در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

فرایض در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید