معنی فراموش

فراموش
معادل ابجد

فراموش در معادل ابجد

فراموش
 • 627
حل جدول

فراموش در حل جدول

 • از یاد رفتگی، آنچه در خاطر نماند
فرهنگ معین

فراموش در فرهنگ معین

 • (فَ) [په.] (ص.) از یاد رفته، از خاطر محو شده.
لغت نامه دهخدا

فراموش در لغت نامه دهخدا

 • فراموش. [ف َ] (معرب، اِ) به یونانی باقلی است. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
 • فراموش. [ف َ] (اِ) از خاطر بردن. ببردن از یاد. (یادداشت به خط مؤلف). فرامشت. فرامش. فراموشیدن. (ویس و رامین). پهلوی فْرَمُش، پازند فَرْمُش، هندی باستان پْرَمَرْش، بلوچی شَموشَگ، سنسکریت پْرَمْرْشْت َ. نیبرگ پس از ذکر وجوه اشتقاق هرن و هوبشمان گوید: فرامش پهلوی باید از فْرَموش یا فْرَمورش ناشی شده باشد و مورْشْت َاز موشْت مأخوذ است. (نیبرگ ص 72). ازیادرفته. از خاطر محوشده. (از حاشیه ٔ برهان چ معین):
  مبادت فراموش گفتار من
  و گر دور مانی ز دیدار من. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فراموش در فرهنگ عمید

 • آنچه از خاطر شخص محو شده، ازیادرفته،
  [قدیمی] دچار فراموشی،
  * فراموش شدن: (مصدر لازم) از یاد رفتن،
  * فراموش کردن: (مصدر متعدی) از یاد بردن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فراموش در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید