معنی فراست

فراست
معادل ابجد

فراست در معادل ابجد

فراست
 • 741
حل جدول

فراست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فراست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ادراک، تفرس، دانایی، درایت، دریافت، زیرکی، کیاست، مهارت، هشیاری، هوش، هوشمندی، هوشیاری، قیافه‌شناسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فراست در فرهنگ معین

 • سواری کردن، مهارت داشتن در اسب - شناسی. [خوانش: (فَ سَ) [ع. فراسه] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
 • (مص م. ) ادراک و دریافتن باطن چیزی با دیدن ظاهر آن، (اِمص. ) ادراک، دریافت، زیرکی، هوشیاری. [خوانش: (فِ سَ) [ع. فراسه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فراست در لغت نامه دهخدا

 • فراست. [ف ِ س َ] (ع اِمص) فهم و ادراک و زیرکی و دانایی و قیافه و آن علمی است که از صورت پی به سیرت برند. (غیاث اللغات). فراسه: کلیله گفت: توچه دانی که شیر در مقام حیرت است ؟ گفت: به خرد و فراست خویش. (کلیله و دمنه). فصلی بنوشتم بدان حال که بر وفق حدس و فراست من آمد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
  ناکسان را فراستی است عظیم
  گرچه تاریک طبع و بدخویند.
  سعدی.
  عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت. (گلستان). به فراست به جای آوردم که معزول است. توضیح بیشتر ...
 • فراست. [ف َ س َ] (ع مص) سواری کردن و دانائی در مقدمه ٔ اسبان و اسب شناختن. (غیاث اللغات). اسب شناسی است و درباره ٔ آن کتابها به فارسی و عربی نگاشته شده است. رجوع به فَراسَه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فراست در فرهنگ عمید

 • سواری کردن،

  ماهر بودن در سواری و شناختن اسب،

  سوارکاری،
 • دریافتن و ادراک باطن چیزی از نظر کردن به ظاهر آن،
  هوشیاری، تیزهوشی، زیرکی،
  [قدیمی] = قیافه‌شناسی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فراست در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فراست در فارسی به عربی

 • استخبارات، بصیره، حدس، ذوق، فطنه
نام های ایرانی

فراست در نام های ایرانی

 • پسرانه، زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
فرهنگ فارسی هوشیار

فراست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فهم و ادراک و زیرکی و دانائی
فرهنگ فارسی آزاد

فراست در فرهنگ فارسی آزاد

 • فِراسَت، از ظاهر پی به باطن بردن، درک درونی حقیقت هر امر، در فارسی هوشیاری و زیرکی تعبیر می شود،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

فراست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید