معنی فراخنا

فراخنا
معادل ابجد

فراخنا در معادل ابجد

فراخنا
 • 932
حل جدول

فراخنا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فراخنا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • فراخی، گشادی، گنجایش، وسعت،

  (متضاد) تنگنا
فرهنگ معین

فراخنا در فرهنگ معین

 • (حامص. ) فراخی، گشادگی، پهنا، (اِمر. ) جای گشاد و وسیع. [خوانش: (~. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فراخنا در لغت نامه دهخدا

 • فراخنا. [ف َ] (اِ مرکب) مقابل تنگنا. فراخا. فراخی. (یادداشت بخط مؤلف). فراخا. فراخی. گشادگی. (برهان). || پهنا:
  سودی نکند فراخنای برو دوش
  گرآدمیی عقل و هنر پرور و هوش.
  سعدی.
  || محل فراخی و گشادگی. (برهان). رجوع به فراخا شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فراخنا در فرهنگ عمید

 • محل فراخ و گشاده، محل وسیع،
  (اسم مصدر) گشادگی، فراخی، وسعت: سودی نکند فراخنای بر و دوش / گر آدمی ای عقل و هنرپرور و هوش (سعدی۲: ۷۲۷)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فراخنا در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید