معنی فالوده

فالوده
معادل ابجد

فالوده در معادل ابجد

فالوده
  • 126
حل جدول

فالوده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

فالوده در لغت نامه دهخدا

  • فالوده. [دَ / دِ] (اِ) صورت دیگری است از واژه ٔ پارسی پالوده. رجوع به پالوده شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فالوده در فرهنگ عمید

فارسی به ترکی

فالوده در فارسی به ترکی

  • nişastayla yapılan bir çeşit tatlı
تعبیر خواب

فالوده در تعبیر خواب

  • اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد، دلیل است که از بهر وی کاری نیکو کند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • دیدن فالوده بر چهاروجه است. اول: سخن خوش. دوم: مالی که به زحمت حاصل کند. سوم: کاری نیکو. چهارم: کاری که به دشواری برآید - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فالوده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید