معنی غلام

غلام
معادل ابجد

غلام در معادل ابجد

غلام
 • 1071
حل جدول

غلام در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غلام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جوان، طفل، فرزند، بنده، چاکر، خادم، خدمتکار، زرخرید، عبد، مستخدم، مملوک، نوکر، غلمان،
  (متضاد) ارباب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

غلام در فرهنگ معین

 • پسر، پسری که ریش در نیاورده باشد، بنده، اجیر، نوکر. [خوانش: (غُ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غلام در لغت نامه دهخدا

 • غلام. [غ ُ] (ع اِ) کودک. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). کودک شهوت پدیدآمده. (ترجمان علامه ٔ جرجانی تهذیب عادل نسخه ٔکتابخانه ٔ لغت نامه). پسر از هنگام ولادت تا آمد جوانی. (از منتهی الارب). کودک که خطش دمیده باشد و بعضی گویند از زمان ولادت تا حد بلوغ. و فارسیان غلام به معنی مطلق بنده و پسر استعمال کنند خواه کودک باشد و خواه جوان و خواه پیر، لیکن بر مذکر اطلاق کنند نه بر مؤنث. (آنندراج). ریدک. (مقدمه الادب زمخشری). توضیح بیشتر ...
 • غلام. [غ ُ] (اِخ) نام یکی از 31 قبیله ای که در کردمحله ساکن هستند. رجوع به ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 100 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غلام در فرهنگ عمید

 • برده، خواه جوان باشد، خواه پیر، بنده، اجیر،
  (اسم، صفت) [عامیانه] مطیع، ارادت‌مند،
  [قدیمی] پسر، پسر خردسال،
  [قدیمی] پسری که موی پشت لبش سبزشده باشد،
  * غلام‌ پست: [قدیمی] کسی که نامه‌های مردم را از شهری به شهر دیگر می‌برد، مٲمور پُست، چاپار، پیک،
  * غلام حلقه‌به‌گوش: بنده‌ای که حلقه در گوش او کرده باشند، بندۀ حلقه به‌گوش. δ در قدیم که برده‌فروشی رسم بود اغلب حلقه‌ای در لالۀ گوش آن‌ها می‌کردند: (فدای جان تو گر جان من طمع داری / غلام حلقه‌به‌گوش آن کند که فرمایند (سعدی۲: ۴۳۰)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

غلام در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

غلام در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

غلام در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

غلام در نام های ایرانی

 • پسرانه، ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانندغلامحسین، غلامرضا، غلامعلی. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

غلام در تعبیر خواب

 • اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاری سخت رنجور شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • که دیدن غلام به خواب، دلیل پادشاهی و شادی است. - جابر مغربی
 • اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود. اگر بیند که بخرید بد است - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غلام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ برنا، میانه سال از واژگان دو پهلو، ویپتک مکیاز پسری که به وی مهر ورزند، بلون برده (اسم) پسر (از هنگام ولادت تا هنگام جوانی)، کودک شهوت پدید آمده، پسری که با وی عشق بازند امرد، شاگرد تلمیذ تربیت یافته، نوکر بنده عبد مقابل کنیز جاریه جمع: غلامان. یا غلام پست. مامور پست که نامه ها و بسته های پستی را توزیع کند. یا غلام پیشخدمت. پیشخدمت نابالغ از شاهزادگان یا رجال درباری خدمت شاه می کرد از قبیل قلیان بردن و آفتابه و گلدان گذاشتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

غلام در فرهنگ فارسی آزاد

 • غُلام، پسر-پسر تا سن بلوغ- مرد میانه سال- خادم- بنده
 • غُلام، در قرآن به انبیاء و اولیاء غلام اطلاق شده است. حضرت بهاءالله نیز از حضرتشان به این نام و غُلامُ الْاَبْهی و هَیْکَلُ الْغُلام- هَیئَت غلام- غُلامُ الله- غُلامُ الرّوْح-غُلامُ الْاَبَدِیُّ الْاَحَدِیُّ الْاَزَلِیُّ السَّرْمَدِیُّ الْعَجَمِیُّ الْعَربی الالهی و نظائر آن یاد فرمودند،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

غلام در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید