معنی غشا

فرهنگ فارسی هوشیار

غشا

(اسم) هر چه که چیزی را بپوشاند حجاب پوشش پرده، قسمتی از اعضای بدن که سخت تن و نازک است و بعضی قسمتهای عضلات و جز آن را پوشیده مانند: غشا ء مخاطی بینی غشا ء فانی رحم غشا ء زلالی غشا ء رطوبت مفصلی غشا ء مخی عظام جمع: اغشیه. (اسم) هر چه که چیزی را بپوشاند حجاب پوشش پرده، قسمتی از اعضای بدن که سخت تن و نازک است و بعضی قسمتهای عضلات و جز آن را پوشیده مانند: غشا ء مخاطی بینی غشا ء فانی رحم غشا ء زلالی غشا ء رطوبت مفصلی غشا ء مخی عظام جمع: اغشیه.


غشا ء

پوشش پرده شامه (اسم) هر چه که چیزی را بپوشاند حجاب پوشش پرده، قسمتی از اعضای بدن که سخت تن و نازک است و بعضی قسمتهای عضلات و جز آن را پوشیده مانند: غشا ء مخاطی بینی غشا ء فانی رحم غشا ء زلالی غشا ء رطوبت مفصلی غشا ء مخی عظام جمع: اغشیه. پرده پوششی حول و درون برخی اندامهای درونی و قسمت سطحی سیتوپلاسم سلولهای حیوانی و پرده سلولزی حول سلولهای گیاهی است غشا ء جنب. شامه شش را گویند که از خارج هریک از ششها را پوشانده است و عبارت از یک پرده دو لایه است که در بین دو لایه ممکن است گاهی ترشحات و سروزیته جمع شود و تولیدات ذات الجنب نماید. پرده جنب. یا غشا ء درونی قلب. پرده نازک پوششی دورن حفره های قلب را گویند دورن شامه دل. یا غشا ء سروزی محیط دماغ. عنکبوتیه. یا غشا ء دماغی. پرده های پوششی حول مراکز عصبی (دماغ نخاع) را گویند این اغشیه عبارت از سه قسمت هستند که از خارج به داخل عبارتند از: ام الغیظ (سخت شامه) و عنکبوتیه و ام الرقیق (نرم شامه) پاشام مغز رویه مغز. توضیح چون غشای دماغی از چند قسمت تشکیل یافته که بر روی هم قرار دارند بصورت جمع (اغشیه دماغی) نیز ذکر می شوند.


غشا ء نازک

شامه


غشا ء القلب

برون شامه ی دل


غشا ء جنب

شامه ی شش


غشا ء دماغ

رویه ی مغز


غشا ء درونی قلب

درون شامه ی دل


ورم حلق با غشا ء کاذب

خناک باد زهره

حل جدول

غشا

پوسته بسیار نازک

پوشش

فرهنگ عمید

غشا

(زیست‌شناسی) پوستۀ بسیار‌نازک،
پوشش،

مترادف و متضاد زبان فارسی

غشا

پرده، جلباب، حجاب، غاشیه، غطا، پوسته، روبند، لفافه

انگلیسی به فارسی

velation

غشا

معادل ابجد

غشا

1301

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری