معنی عایق

عایق
معادل ابجد

عایق در معادل ابجد

عایق
 • 181
حل جدول

عایق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عایق در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بازدارنده، رادع، مانع، نارسانا،

  (متضاد) رسانا، هادی
فرهنگ معین

عایق در فرهنگ معین

 • باز دارنده، مانع، جسمی که حرارت یا جریان برق را از خود عبور ندهد. [خوانش: (یِ) [ع. عائق] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

عایق در لغت نامه دهخدا

 • عایق. [ی ِ] (ع ص) رجوع به عائق شود.

فرهنگ عمید

عایق در فرهنگ عمید

 • آنچه سر راه کسی یا چیزی واقع می‌شود،
  (فیزیک) ماده‌ای که برق، حرارت، صدا، و مانند آن از آن عبور نمی‌کند، نارسانا: عایق صوتی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

عایق در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

عایق در فارسی به عربی

 • عائق، عازل، کابح
فرهنگ فارسی هوشیار

عایق در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آنکه سر راه کسی یا چیزی واقع شود، نارسانا، آنچه جریان برق یا صوت را از خود عبور نمی دهد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید