معنی ظلام

ظلام
معادل ابجد

ظلام در معادل ابجد

ظلام
 • 971
حل جدول

ظلام در حل جدول

فرهنگ معین

ظلام در فرهنگ معین

 • (ظِ) [ع.] (اِ.) جِ ظلمت، سیاهی ها، تاریکی ها.
 • (ظَ) [ع.] (ص.) پرستم، بسیار ستم.
 • تاریکی 2- تاریکی اول شب. [خوانش: (ظَ لّ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

ظلام در لغت نامه دهخدا

 • ظلام. [ظَ] (ع اِ) تاریکی، یا تاریکی اول شب:
  خفته از آنی که نبینی ز جهل
  در دل تاریک همی جز ظلام.
  ناصرخسرو.
  وز دل به چراغ دین و علم حق
  نتواند برد مر ظلامش را.
  ناصرخسرو.
  تا مه و مهر فلک والی روزند و شبند
  تا شب و روز جهان اصل ظلام است و ضیاست.
  مسعودسعد.
  چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام
  چون کار من زمینش عقاب از پس عقاب.
  مسعودسعد.
  مهری و هرگز مباد هیچ کسوفت
  دهری و هرگز مباد هیچ ظلامت.
  مسعودسعد.
  از پی یک نور مبین صد ظلام
  وز پی یک نوش مخور صد شرنگ. توضیح بیشتر ...
 • ظلام. [ظِ] (ع اِ) نوعی از گیاه نرم که شاخ تر و دراز دارد. || آسان و اندک از هر چیزی. || (مص) به چشم بد دیدن در. و منه: نظر الی ّ ظِلاماً؛ أی شزراً. || مظالمه. ستم کردن. توضیح بیشتر ...
 • ظلام. [ظِ] (ع اِ) ج ِ ظلمت:
  تا نگردی او ندانی اش تمام
  خواه آن انوار باشد یا ظلام.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
 • ظلام. [ظُ] (ع اِ) ج ِ ظُلم.

 • ظلام. [ظَل ْ لا] (ع ص) ظِلّیم. بسیارستم. ظلوم. ستمکارسخت. ستمکاره. || مطلق ظالم: وان اﷲ لیس بظلام للعبید. (قرآن 182/3). ج، ظلامون. || (اِ) گیاهی است نرم دارای شاخ تر و تازه و دراز و بدان ظِلام (به تخفیف لام) نیز گفته میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ظلام در فرهنگ عمید

 • تاریکی، تاریکی اول شب،
 • بسیار ‌ظلم‌کننده،
 • ظالم
عربی به فارسی

ظلام در عربی به فارسی

 • تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

ظلام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ (مصدر) تاریک شدن شب، (اسم) تاریکی، تاریکی اول شب. (صفت) پر ستم بسیار ستم. (اسم) جمع ظلمت تاریکی ها. (اسم) جمع ظلم ستمها. (اسم) جمع ظالم ستمکاران. (تک: ظلمت) تاریکی ها تاریگرایی آغاز شب پسین ‎ ستم پیشه، شتر کش (قصاب شتر) ‎ ستم، چپ چپ نگاه کردن (تک: ظلم) ستم ها (تک: ظالم) ستمکاران بسیار ستم، ظلوم، ستمکار سخت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ظلام در فرهنگ فارسی آزاد

 • ظُلّام، ظالِم ها (مفرد:ظالِم)،
 • ظَلام، تاریکی- سیاهی- اوّل شب،
 • ظَلّام، بسیار ظالم،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید