معنی طیلسان

طیلسان
معادل ابجد

طیلسان در معادل ابجد

طیلسان
 • 160
حل جدول

طیلسان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طیلسان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

طیلسان در فرهنگ معین

 • (طِ لِ) [معر.] (اِ.) ردا، جامه بلند و گشاد.
لغت نامه دهخدا

طیلسان در لغت نامه دهخدا

 • طیلسان. [طَ ل َ] (معرب، اِ) بفتح طاء و تثلیث لام، از قول عیاض و غیر او، چادر. معرب است، اصله تالشان. (منتهی الارب) (المغرب للمطرزی). اعجمی معرب و الجمع طیالسه بالهاء و قد تکلمت به العرب. (المعرب جوالیقی). و در تهذیب و نیز ارموی معرب تالشان با شین ضبط کرده اند ولی اصمعی معرب از تالسان با سین مهمله دانسته و ممکن است منسوب به تالش باشد. || و یقال فی الشتم «یا ابن الطیلسان »؛ یعنی تو عجمی هستی. ج، طیالسه. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • طیلسان. [طَ ل َ] (اِخ) اقلیمی است وسیع در نواحی دیلم. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به «طالش » شود. اقلیمی است پهناور دارای شهرستان بسیار از نواحی دیلم یا خزر که ولیدبن عقبه آن را بسال 35 هجری بگشود. (معجم البلدان). ولایت طالش در دیلمستان. معرب طالشان و نام طایفه ای از دیلم. و رجوع به ص 128 ج 1 البیان و التبیین چ مطبعه الرحمانیه بمصر و تصحیح «حسن سندوبی » شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طیلسان در فرهنگ عمید

 • نوعی جامۀ کلاهدار گشاد، بلند، و شبیه شنل که خواص، مشایخ، یا زردشتیان بر دوش می‌انداختند، ردا،
  * طیلسانِ مطرا: [قدیمی، مجاز] شب، تاریکی شب:. مستان صبح چهره مطرا به می کنند / کاین پیر طیلسان مطرا برافکنند (خاقانی: ۱۳۳)،
  * طیلسانِ مزعفر: [قدیمی، مجاز] شعاع آفتاب: تا زمین بر کَتِف ز خلعت روز / طیلسان مزعفر اندازد (خاقانی: ۱۲۶)،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

طیلسان در تعبیر خواب

 • : دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل است که با خلق سخاوت کند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که طیلسان او بسوخت، دلیل که از او عزیزی بمیرد. اگر بیند که طیلسان او جون طیلسان پادشاه شد، دلیل مصیبت بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن طیلسان به خواب، دلیل امانت است و قوت دین. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل که دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن. اگر طیلسان چرکین بیند، تاویل به خلاف این است و دیدن طیلسان، دلیل فرزند است. اگر طیلسان خود را سفید بیند، دلیل بر فرزند مصلح کند. اگر سرخ بیند، دلیل که فرزندش معاشر بود. اگر سیاه بود و بیننده عالم است، فرزند او قاضی یا خطیب گردد. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است. اول: عز و مرتبه. دوم: جاه و منزلت. سوم: ولایت. چهارم: فرزند. پنجم: دولت. ششم: بزرگی. هفتم: مال. هشتم: علم. نهم: دین. دهم: شمشیر - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

طیلسان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جامه گشاد و بلندی که بر روی دوش می اندازند
فرهنگ فارسی آزاد

طیلسان در فرهنگ فارسی آزاد

 • طَِیْلَسان، (به تثلیث ط) ایضاً طَیْلَس جامه گشاد و بلند و سبزی است که مثل رداء بعضی از مَشایِخ و قُضاه و خُطَباء و رؤساء بدوش میاندازند. (جمع:طَیالِس-طَیالِسَه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید