معنی طولانی

طولانی
معادل ابجد

طولانی در معادل ابجد

طولانی
 • 106
حل جدول

طولانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طولانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دراز، طویل، دیر، دیرینه، دیرین، مدید، دور، بعید، مسافت‌زیاد، بسیار، زیاد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طولانی در فرهنگ معین

 • دراز، طویل، دیر. [خوانش: [ع - فا.] (ص نسب.)]
لغت نامه دهخدا

طولانی در لغت نامه دهخدا

 • طولانی. (از ع، ص نسبی) دیر. || دراز. بسیار دراز. طویل. بطول. کثیرالطول:
  قلم به ختم سخن لب گزید یعنی بس
  که دلنشین نبود گفتگوی طولانی.
  درویش واله هروی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طولانی در فرهنگ عمید

 • دراز: با چنین کوتهی عمر بیان نتوان کرد / قصهٴ طول امل را که سخن طولانی ا‌ست (سلیم: لغت‌نامه: طول ‌امل)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طولانی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

طولانی در فارسی به انگلیسی

 • Agelong, Endless, Extended, Great, Lengthy, Livelong, Long, Long-Distance, Long-Lasting, Long-Winded, Macro-, Verbose. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

طولانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ دیر، دراز دور و دراز رخته (صفت) دراز طویل، دیر. ممتد، دراز
فارسی به ایتالیایی

طولانی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید