معنی ضمیران

ضمیران
معادل ابجد

ضمیران در معادل ابجد

ضمیران
  • 1101
حل جدول

ضمیران در حل جدول

  • نام دیگر گیاه ریحان
لغت نامه دهخدا

ضمیران در لغت نامه دهخدا

  • ضمیران. [ض َ / ض ُ م َ / ض َم ْ ی َ] (ع اِ) اسم عربی شاهسفرم است. (فهرست مخزن الادویه). سپرغم که آن را ریحان و نازبو نیز گویند. (غیاث) (آنندراج). آن را ضیمران نیز گویندو شاه اسفرم شیرازی خوانند. آن سبز بود، و صاحب جامعکه گوید فودنج جویی است سهو کرده است. و طبیعت وی گرم و خشک بود در دوم و گویند سرد بود و محروری مزاج را نافع بود خاصه چون گلاب بر وی زنند و بر جائی که سوخته باشد ضماد کنند نافع بود و قلاع زایل کند. (اختیارات بدیعی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ضمیران در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سپرغم ناز بوی از گیاهان ریحان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید