معنی شیم

شیم
معادل ابجد

شیم در معادل ابجد

شیم
 • 350
حل جدول

شیم در حل جدول

 • نوعی ماهی فلس دار
فرهنگ معین

شیم در فرهنگ معین

 • (اِ.) سیم، نوعی ماهی سفید که پشتش خال های سیاه دارد.
لغت نامه دهخدا

شیم در لغت نامه دهخدا

 • شیم. [ش َ] (ع مص) درنیام کردن شمشیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). شمشیر در نیام کردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). || برکشیدن شمشیر را (از اضداد). (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). || سر دروا نگریستن برق را برای دیدن آن که کجا می رود و کجامی بارد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به آسمان نگریستن به امید باران در برق و جز آن. (یادداشت مؤلف). نگریستن تا به کجا بارد. توضیح بیشتر ...
 • شیم. (ع ص اِ) ج ِ اَشْیَم و شَیْماء. || ج ِ شیام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مفردهای کلمه شود. || ماهیی است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). نوعی از ماهی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به «شیم » فارسی شود. توضیح بیشتر ...
 • شیم. [ش َ ی َ] (ع اِ) هر زمینی که آنرا از پیش نکنده باشند و به سختی و صلابت خود باقی باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • شیم. [ی َ] (ع اِ) ج ِ شیمه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب الموارد). خلقها. (مقدمه ٔ لغت میر سیدشریف جرجانی ص 3). خویهای نیک. (دهار). عادتها و خویها، و ج ِ شیمه است. (غیاث). ج ِ شیمه، به این معنی خویهای و خصلتها: الظلم من شیم النفوس. (یادداشت مؤلف). ج ِ شیمه. خلقها. طبیعتها. عادتها. (فرهنگ فارسی معین): غور کردم و مکارم شیم ایشان از ادراک افهام و اوهام گذشته. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). کریمه ٔ بر و شریفه ٔ کرم که در محاسن شیم یکتا بود. توضیح بیشتر ...
 • شیم. (اِ) قسمی ماهی فلس دار که در پشت نقطه های سیاه دارد. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) (از غیاث) (از انجمن آرا) (از آنندراج). ماهیی بود سپید و به رود جیحون بسیار بود. (لغت فرس اسدی). سیم. (فرهنگ فارسی معین):
  می بر آن ساعدش از ساتگنی سایه فکند
  گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم.
  معروفی.
  تا بود عارض بت رویان چون سیم سپید
  تا بود ساعد مه رویان چون ماهی شیم.
  فرخی.
  چون ماهی شیم کی خورد غوطه چغوک
  کی دارد جغد خیره سر لحن چکوک. توضیح بیشتر ...
 • شیم. (اِخ) رودخانه ای که از کوههای دیلمان به جانب گیلان می رود. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). بعضی گفته اند که شیم نام رودخانه ای است که ماهی شیم را بدان نام بازخوانند. (از فرهنگ اوبهی). نام رودی است. (لغت فرس اسدی). توضیح بیشتر ...
 • شیم. (اِخ) نام ماهیی که یونس را فروبرده بود. (ناظم الاطباء) (از برهان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیم در فرهنگ عمید

 • نوعی ماهی سفید با خال‌های سیاه در پشت: می‌ بر آن ساعدش از ساتگنی سایه فگند / گفتی از لاله پشیزه‌ستی بر ماهی شیم (معروفی: شاعران بی‌دیوان: ۱۴۲)،. توضیح بیشتر ...
 • شیمه
فرهنگ فارسی هوشیار

شیم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زمین بیکاره زمین فکنده پارسی تازی گشته ماهی سیم در پارسی شیم نیز گفته می شود (اسم) جمع شیمه خلقها طبیعتها عادتها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

شیم در فرهنگ فارسی آزاد

 • شِیَم، طبیعت ها0 خلق ها- خوی ها- عادتها (مفرد: شِیْمَه)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید