معنی شهر نشینی

حل جدول

واژه پیشنهادی

لغت نامه دهخدا

نشینی

نشینی. [ن ِ] (حامص) به معنی نشستن و نشستگی و نشینندگی به آخر اسم آید در ترکیبات زیر: اجاره نشینی. اعتکاف نشینی. اورنگ نشینی. بادیه نشینی. بالانشینی. بردرنشینی. بست نشینی. بیابان نشینی. پائین نشینی. پالکی نشینی. پرده نشینی. پس نشینی. پشت میزنشینی. پیش نشینی. تخت نشینی. ته نشینی. جانشینی. جزیره نشینی. جنگل نشینی. چادرنشینی. چله نشینی. حاشیه نشینی. حجله نشینی. حومه نشینی. خاک نشینی. خاکسترنشینی. خانقاه نشینی. خانه نشینی. خرابه نشینی. خلوت نشینی. خم نشینی. خوش نشینی. درگه نشینی. دل نشینی. ده نشینی. راه نشینی. روستانشینی. ره نشینی. زاویه نشینی. زیرنشینی. زیرپانشینی. زیج نشینی. ساحل نشینی. سایه نشینی. سجاده نشینی. سدره نشینی. سرنشینی. شب نشینی. شهرنشینی. صحرانشینی. صدرنشینی. صف نشینی. صفه نشینی. صومعه نشینی. کاخ نشینی. کجاوه نشینی. کرایه نشینی. کرسی نشینی. کشتی نشینی. کناره نشینی. کوه نشینی. گاه نشینی. گوشه نشینی. عزلت نشینی. عقب نشینی. عماری نشینی. محمل نشینی. مرزنشینی. مسجدنشینی.مسندنشینی. والانشینی. ویرانه نشینی. هم نشینی. هودج نشینی. رجوع به هر یک از این کلمات در ردیف خود شود.


پس نشینی

پس نشینی. [پ َ ن ِ] (حامص مرکب) عقب نشینی.


به نشینی

به نشینی. [ب ِه ْ ن ِ] (حامص مرکب) خوش نشینی. دوستی و مجالست نیک:
روز شادی به نشینی خود کند هر دشمنی
دوست آن باشد که تا جان وقت تیمار ایستد.
سیدحسن غزنوی.


کرایه نشینی

کرایه نشینی. [ک ِ ی َ / ی ِ ن ِ] (حامص مرکب) اجاره نشینی. (یادداشت مؤلف). عمل کرایه نشین. (فرهنگ فارسی معین): و زن و دو کودک عزیزش را از ناراحتیهای کرایه نشینی برهاند. (شوهر آهوخانم از فرهنگ فارسی معین).


زاویه نشینی

زاویه نشینی. [ی َ / ی ِ ن ِ] (حامص مرکب) عزلت اختیار کردن. گوشه نشینی. از مردم دوری گزیدن. انزواء. تزوی. و رجوع به زاویه گرفتن شود.


خاک نشینی

خاک نشینی. [ن ِ] (حامص مرکب) جلوس بر خاک. || بدبختی. فقر. بیکسی. || فروتنی:
در سرکشی است خاک نشینی که گفته اند
فواره چون بلند شود سرنگون شود.
؟

فرهنگ فارسی هوشیار

صحرا نشینی

دشت نشینی چادر نشینی کویر نشینی بادیه نشینی چادر نشینی مقابل روستا نشینی شهر نشینی.


صدر نشینی

تخشیدن بالا نشینی عمل و حالت صدر نشینی.


اربعین نشینی

چله نشینی


زاویه نشینی

عزلت اختیار کردن، گوشه نشینی


پس نشینی

‎ عقب نشینی، در ردیف نشستن.

کلمات بیگانه به فارسی

عقب نشینی

واپس نشینی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عقب نشینی

واپس نشینی

معادل ابجد

شهر نشینی

925

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری