معنی شماردن

شماردن
معادل ابجد

شماردن در معادل ابجد

شماردن
 • 595
حل جدول

شماردن در حل جدول

فرهنگ معین

شماردن در فرهنگ معین

 • (شُ دَ) (مص م.) نک شمردن.
لغت نامه دهخدا

شماردن در لغت نامه دهخدا

 • شماردن. [ش ُ دَ] (مص) شمردن. شماره کردن. شمریدن. شماریدن. تعداد کردن. احصاء. تعداد. حصر. (یادداشت مؤلف):
  زین پیش همی روز شمردی گه آن بود
  گاه است که اکنون قدح باده شماری.
  فرخی.
  که گر زین سو بدان در بنگرد مرد
  بدان سو در زمین بشمارد ارزن.
  منوچهری.
  تزویرگر نیم من تزویرگرتو باشی
  زیرا که چون منی را تزویرگر شماری.
  منوچهری.
  رجوع به شمردن شود.
  - برشماردن، شمردن. برشمردن. به شماره درآوردن:
  اگر برشمارد کسی رنج تو
  به گیتی فزون آیداز گنج تو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شماردن در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

شماردن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شماردن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید