معنی شغال

شغال
معادل ابجد

شغال در معادل ابجد

شغال
  • 1331
حل جدول

شغال در حل جدول

فرهنگ معین

شغال در فرهنگ معین

  • (شَ) [په. ] (اِ. ) جانوری است پستاندار از راسته گوشت خواران شبیه به سگ، که دارای دُمی پُر مو می باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شغال در لغت نامه دهخدا

  • شغال. [ش َ / ش ُ] (اِ) نام حیوانی از نوع سگ و برزخ میان روباه و گرگ، و گویند این حیوان در زمان انوشیروان بهم رسید. (از برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). شکال. اهل تبرستان شال خوانند. (از آنندراج). حیوانیست که یک نوع آن مخصوصاً در اطراف سمنان و شاهرود زیاد است. پوست آنرا در اروپا برای آستر لباس استعمال میکنند. این کلمه را که ترکان نیزاز فارسی گرفته اند و چغّال نامند صاحب لاروس گمان کرده ترکی است ولی چنین نیست و ظاهراً اصل آن شوعال عبری است و شوعال در عبری به معنی روباه است. توضیح بیشتر ...
  • شغال. [ش َ] (اِ) مانند شال در اول بعض نامهای گیاهان درآید و از آن وحشی بودن یا پست بودن آن گونه را خوانند: شغال به. شغال چس. (یادداشت مؤلف). و رجوع به شال شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شغال در فرهنگ عمید

  • پستانداری گوشت‌خوار و از خانوادۀ سگ که از پرندگان کوچک و اهلی تغذیه می‌کند، توره، اهمر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شغال در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شغال در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شغال در فارسی به عربی

تعبیر خواب

شغال در تعبیر خواب

  • اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

شغال در عربی به فارسی

  • قابل استفاده , موثر , دایر
گویش مازندرانی

شغال در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

شغال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) پستانداریست از تیره سگان که جزو راسته گوشتخواران است. این جانور به پرندگان اهلی حمله می کند و آفت آنها است. پوستش را جهت آستر لباس به کار می برند. اصل آن از آسیاست ولی در افریقا و جنوب اروپا نیز فراوانست. یا باج به شغال دادن. به شخصی پست رشوه دادن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

شغال در فرهنگ فارسی آزاد

  • شَغّال، بسیار پر شُغل،
فارسی به آلمانی

شغال در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

شغال در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید