معنی شادروان

شادروان
معادل ابجد

شادروان در معادل ابجد

شادروان
 • 562
حل جدول

شادروان در حل جدول

فرهنگ معین

شادروان در فرهنگ معین

 • (رَ) (ص مر.) مرحوم، آمرزیده.
 • چادر، سراپرده بزرگ، فرش گران بها، شاه نشین. [خوانش: (دُ یا دَ رْ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شادروان در لغت نامه دهخدا

 • شادروان. [رَ] (ص مرکب) دعایی است مرده را پیش از بردن نام او. با روح شاد. مغفور. خدا بیامرز. آمرزیده. مبرور. غفران پناه. جنت مکان. خلدمکان. خلدآشیان. || شاددل:
  شادروان باد شاه شاد دل و شاد کام
  گنجش هر روز بیش رنجش هر روز کم.
  منوچهری. توضیح بیشتر ...
 • شادروان. [دُ] (اِ مرکب) معرب آن شادروان [دَ / دِ] و شاذروان. (دزی ج 1 ص 715). پهلوی شاتوروان. (فرش). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). پرده ٔ بزرگی را گویند مانند شامیانه و سراپرده که پیش در خانه و ایوان ملوک و سلاطین بکشند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری): و آن پوست که از در بر مثال شادروان آویخته است، ببینید. (جهانگشای جوینی ج 2 ص 44).
  میی که گربچکد قطره اش بروی بساط
  بسوی بیشه رود مست شیر شادروان.
  ابورجاء غزنوی (از انجمن آرا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شادروان در فرهنگ عمید

 • صفتی احترام‌آمیز برای درگذشته، مرحوم،
  [قدیمی] ویژگی آن‌که روحش شاد باشد،. توضیح بیشتر ...
 • پردۀ بزرگی که در قدیم جلو بارگاه سلاطین می‌کشیدند، سراپرده: برو ببین که چه زیبا کشیده دست بهار / ز گونه‌گونه در اطراف باغ شادروان (کمال‌الدین اسماعیل: ۷۷)،
  پیشگاه کاخ و بارگاه،
  فرش و بساط گران‌مایه،
  سد و بندی که بر رود و نهر می‌بندند،
  منبع آب که دارای حوض و فواره باشد،
  * شادُروان مروارید: (موسیقی) [قدیمی] از الحان سی‌گانۀ باربد: چو شادُروان مروارید گفتی / لبش گفتی که مروارید سُفتی (نظامی۱۴: ۱۷۹)،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

شادروان در تعبیر خواب

 • دیدن شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دلیل که به قدر آن، عیشی کند با عمری دراز. اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست که جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود و در غربت بمیرد. اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید، دلیل بر خطر گردد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند شادروانی گسترده بود. دلیل بر درازی عمر بود و هر چند بزرگتر بیند، تاویل بهتر است. جابرمغربی گوید: اگر بیند شادوران کهن و دریده بود، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود. اگر سرخ بیند، دلیل عشرت باشد. اگر سیاه یا کبود بیند، دلیل غم و اندوه باشد، اگر زرد بیند. دلیل بیماری باشد، اگر سفید بیند، دلیل بر روزی حلال باشد. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • دیدن شادروان در خواب بر چهار وجه است. اول: عمردراز. دوم: منفعت. سوم: روزی حلال. چهارم: معیشت. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شادروان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • با روح شاد و شاد دل، خدا بیامرز
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید