معنی سیمیا

سیمیا
معادل ابجد

سیمیا در معادل ابجد

سیمیا
  • 121
حل جدول

سیمیا در حل جدول

  • طلسم و جادوگر
  • علم طلسم و جادو
فرهنگ معین

سیمیا در فرهنگ معین

  • [معر.] (اِ.) عِلم حروف، علم طلسم و جادو.
لغت نامه دهخدا

سیمیا در لغت نامه دهخدا

  • سیمیا. (اِ) علم سیمیا. علم طلسم که از آن انتقال روح در بدن دیگری کنند و به هر شکل که خواهند درآید و چیزهای موهوم در نظر آرند که در حقیقت وجود آنها نباشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود مانع آنچه موافق آن باشد و قسمی در علوم سامیه است. (از نفایس الفنون). علمی است که بدان تسخیر جن میشود. (بحر الجواهر). یکی از علوم خفیه و از علوم محتجبه قدما است، و آن عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود یا منع آنچه موافق عادت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیمیا در فرهنگ عمید

  • در قدیم صاحبان این علم برای حروف طبایعی مرموز قائل شده و مدعی بودند که به‌وسیلۀ حروف و اسما می‌توان در عالم طبیعت تصرف کردن یا آن‌که در قوۀ تخیل و تصور دیگران نفوذ کرد و چیزهایی را که وجود ندارد در نظر آنان مجسم ساخت، علم حروف، علم اسرار حروف، علم طلسم و جادو، علم مجسم ساختن چیزهای موهوم در نظر دیگران، چشم‌بندی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سیمیا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یکی از علوم خفیه و از علوم خمسه محتجبه قدماست و آن عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان از اظهار آن چه مخالف عادت بود یا منع آن چه موافق عادت باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

سیمیا در فرهنگ فارسی آزاد

  • سیمیا، علامت- بهجت و سرور- حسن- نوعی سحر و جادو- علم خواص و اسرار حروف- علمی قدیمی و مرموز برای تصرف اشیاء و ستارگان و طلسم و جادو که شامل عقائد خرافی و پوچ است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید