معنی سونار

حل جدول

فارسی به انگلیسی

انگلیسی به فارسی

sonar window

پنجره سونار قسمتی از گنبد سونار یا تراگردان سونار که امواج صوتی را با بسامد سونار و تضعیف بسیارکم عبور می دهد. در حالی که به طور مکانیکی نیز از تراگردان مخافظت می کند.


sonar modulator

مدوله کننده سونار مدوله کننده ای که بسامد سیگنال تولید شده با فرستنده سونار را مدوله می کند.


sonar ( sound navigation & ranging )

انتقال صدا و فاصله یابی، سونار


passive sonar

سونار غیر فعال سونار محدود به تجهیزات شنیدن زیر آبی، بدون ارسال کردن پالسهای آکوستیکی فاش کننده موقعیت مکانی سونار. این سیستم می تواند جهت اجسام را آشکار کند اما فاصله را معین نمی کند.

برق و الکترونیک

Sonar Window

پنجره سونار، قسمتی از گنبد سونار یا تراگردان سونار که امواج صوتی را با بسامد سونار و تضعیف بسیارکم عبور می دهد، در حالی که به طور مکانیکی نیز از تراگردان مخافظت می کند


Sonar Modulator

مدوله کننده سونار، مدوله کننده ای که بسامد سیگنال تولید شده با فرستنده سونار را مدوله می کند


Passive Sonar

سونار غیر فعال، سونار محدود به تجهیزات شنیدن زیر آبی، بدون ارسال کردن پالسهای آکوستیکی فاش کننده موقعیت مکانی سونار، این سیستم می تواند جهت اجسام را آشکار کند اما فاصله را معین نمی کند

معادل ابجد

سونار

317

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری