معنی سوسن

سوسن
معادل ابجد

سوسن در معادل ابجد

سوسن
 • 176
حل جدول

سوسن در حل جدول

فرهنگ معین

سوسن در فرهنگ معین

 • (سَ) [معر. ] (اِ. ) گلی است بابرگ های دراز و باریک و گل های خوشبو به رنگ های مختلف. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سوسن در لغت نامه دهخدا

 • سوسن. [سو س َ] (اِ) گلی است معروف و آن چهار قسم می باشد: یکی سفید و آنرا سوسن آزاد میگویند، ده زبان دارد و دیگری کبود و آنرا سوسن ازرق می خوانند و دیگری زرد و آنرا سوسن ختایی می نامند و چهارم الوان میشود و آن زرد، سفید و کبود میباشد و آنرا سوسن آسمانی گویند، وبیخ آنرا ایرسا خوانند و این چهار قسم هم صحرایی و بوستانی میشود. و نام درخت چلغوزه هم هست و آنرا به عربی صنوبرالکبار و ثمر آنرا که چلغوزه باشد حب الصنوبر الکبار گویند. توضیح بیشتر ...
 • سوسن. [سو س َ] (اِخ) نام یکی از دهستانهای ششگانه ٔ بخش ایذه ٔ شهرستان اهواز. از 73 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده است. جمعیت آن در حدود 12500 تن وقرای مهم آن چلویر، ده کهنه، شب کور، فالح، گچ کان، لولو و ممبین است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سوسن در فرهنگ عمید

 • گیاهی پیازدار از خانوادۀ زنبق، با برگ‌های باریک و دراز و گل‌های زیبا و خوشبو به رنگ زرد، کبود یا سفید که در انواع مختلف وجود دارد،
  * سوسن آزاد: (زیست‌شناسی) نوعی سوسن که سفیدرنگ است،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

سوسن در نام های ایرانی

 • دخترانه، گلی به رنگهای سفید, کبود، زرد و حنایی، گلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

سوسن در تعبیر خواب

 • چون سوسن به خواب بیند بر درخت، به وقت خود، دلیل کند که چیزی به وی رسد، یا او را فرزندی آید. چون سوسن از درخت جدا بیند، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. اگر زنی بیند که سوسن از درخت بکند و به شوهر داد، مرد او را طلاق دهد. اگر بیند به غلام داد، غلامش بگریزد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که کسی دسته سوسن بدو داد، دلیل که در میان ایشان گفتگو افتد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • درخت سوسن درخواب، دلیل بر کنیزک بدکردار بدخوی کند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

سوسن در فرهنگ گیاهان

گویش مازندرانی

سوسن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سوسن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته سوسن گیاهی است از تیره سوسنیها که جزو گیاهان تک لپه یی جام و کاسه نگین است. گلی است فصلی و دارای گلهای زیبا و درشت به رنگهای مختلف. اصل این گیاه از اروپا و ژاپن و آمریکای شمالی و هیمالیاست. جهت ازدیاد این گیاه معمولا در پاییز پیازهای فرعی را از پیاز اصلی جدا میکنند. و در بهار مجددا میکارند پیلگوش فیلگوش پیلغوش زنبق زشتی. یا سوسن آزاد. سوسن سفید. یا سوسن آسمانگونی. سوسن چینی. یا سوسن ابیض. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

سوسن در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید