معنی سوسمار

سوسمار
معادل ابجد

سوسمار در معادل ابجد

سوسمار
  • 367
حل جدول

سوسمار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سوسمار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آفتاب‌پرست، بزمچه، چلپاسه، حربا، مارمولک
فرهنگ معین

سوسمار در فرهنگ معین

  • (اِ. ) جانوری است خزنده، دارای چهار دست و پای کوتاه ودم دراز و دهان فراخ با دندان های ریز، سوسمارها انواع مختلف دارند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سوسمار در لغت نامه دهخدا

  • سوسمار. (اِ مرکب) جانوری است مانند راسو، لیکن از او سطبرتر باشد پیه و چربی او را زنان بجهت فربه شدن خورند و بر بدن مالند، و به عربی ضب گویند و نزد شافعی مذهبان گوشت او حلال است. (برهان) (آنندراج). جانوری است که بهندی گوه گویند. (غیاث). وزغه. (بحر الجواهر). نوع کوچک آنرا که در خانه ها و دیوارها میزید به اسامی مارمولک، مالوز، کرباسه، کربسه، کربش، برق گویند. (یادداشت بخط مؤلف):
    و از وی [از مالفه] پوست سوسمار خیزد که بر قبضه ٔ شمشیر کنند سخت بسیار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سوسمار در فرهنگ عمید

  • جانور خزندۀ آبی با پاهای کوتاه و پره‌دار، دم بلند، بدن کشیده، سر بزرگ، آروارۀ قوی، و بدن پوشیده از فلس‌های شاخی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سوسمار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سوسمار در فارسی به عربی

تعبیر خواب

سوسمار در تعبیر خواب

  • سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود. اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
  • خوردن گوشت سوسمار در خواب، دلیل منفعت کند. اگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سوسمار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جانوری است از طبقه خزندگان دارای چهار دست و پا و دم دراز و حشرات را میخورد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

سوسمار در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید