معنی سها

لغت نامه دهخدا

سها

سها. [س ُ] (اِخ) ستاره ٔ معروف باریک در بنات النعش و آن متصل است با ستاره ٔ دوم از سه ستاره ٔ بنات. (غیاث) (آنندراج). ستاره ای است ریزه و بسیار خفی در بنات النعش صغری. (منتهی الارب). ستاره ای است در نهایت خردی نزدیک کوکب دوم و از دوکوکب ذنب دب اکبر و نور چشم را بدان امتحان کنند. (یادداشت بخط مؤلف): به پهلوی او [عناق]ستارگکی است خرد نام او سها. (التفیهم ابوریحان).
تا بتابش نبود نجم سها همچو سهیل
تا بخوبی نبود هیچ ستاره چو قمر.
فرخی.
معروف ناپدید سها بود بر فلک
من بر زمین کنون بمثال سها شدم.
ناصرخسرو.
ظاهر آن آفتاب کز نورش
آفتاب فلک سها باشد.
مسعودسعد.
آنگاه قدر او بشناسند با یقین
کآید شب و پدید شود بر فلک سها.
سنایی.
چنان به نور دو چشمم رسید نقصانی
که جز سها ننماید مه منیر مرا.
سوزنی.
چو شنگرف گون شد ز خورشید عالم
سماک و سهیل و سها گشت غارب.
حسن متکلم.
خورشید را بر پسر مریم است جا
جای سها بود به بر نعش و دخترش.
خاقانی.
میکرد سها ز همنشینان
نقادی چشم تیزبینان.
نظامی.
این برون از آفتاب و از سهاست
وآن درون از عکس انوار علاست.
مولوی.
در نعت او زبان فصاحت کجا رسد
خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سها.
سعدی.
انوار آفتاب چو پیدا شود زشرق
پیدا بود که چند بود رونق سها.
سلمان ساوجی.

فرهنگ معین

سها

(سُ) [ع.] (اِ.) ستاره ای کوچک و کم نور در صورت فلکی دب اکبر در انتهای ملاقه پهلوی عناق.

فرهنگ عمید

سها

ستاره‌ای کم‌نور در دب اصغر،


سهی

سها

مترادف و متضاد زبان فارسی

سها

اختر، ستاره، کوکب، نجم،
(متضاد) مهر، خورشید

نام های ایرانی

سها

پسرانه، ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر

فرهنگ فارسی هوشیار

سها

نخک از ستارگان

حل جدول

سها

ستاره بنات النعش، ستاره کوچکی دردب اکبر

ستاره بنات النعش

نام ستاره‌ای کوچک

ستاره بنات النعش، ستاره کوچکی در دب اکبر


ستاره ای در دب اکبر

سها


ستاره دب اکبر

‌ سها

فرهنگ فارسی آزاد

سها- سهی

سُها- سُهی، ستاره ایست در مجموعه دُبّ اکبر که به زحمت دیده می شود لذا با آن تیزبینی را امتحان می‌کردند،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

سها

66

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری