معنی سنجیدن

سنجیدن
معادل ابجد

سنجیدن در معادل ابجد

سنجیدن
 • 177
حل جدول

سنجیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سنجیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مقایسه کردن، سبک سنگین کردن، ارزیابی کردن، ارزشیابی کردن، اندازه گرفتن، اندازه‌گیری کردن، پیمودن، وزن کردن، توزین کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سنجیدن در فرهنگ معین

 • وزن کردن، اندازه گرفتن، ارزش چیزی را تعیین کردن، چیزی را با چیزی مقایسه کردن. [خوانش: (سَ دَ) (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سنجیدن در لغت نامه دهخدا

 • سنجیدن. [س َ دَ] (مص) (از: سنج + یدن، پسوند مصدری) با جزو اول از ریشه ٔ سج یا سک، سختن به معنی وزن کردن چیزی را با ترازو و جز آن مقایسه کردن و برابر کردن. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). وزن. (منتهی الارب). وزن کردن. (شرفنامه ٔ منیری) (آنندراج). کشیدن. سختن. زنه. (منتهی الارب). اندازه گرفتن. اتزان. توازن. موازنه: ولکن دوازده درهم ایشان یک درم سنگ سنجد و دیناری از وی یک درم سنجد. (حدود العالم).
  بیابیم و دل را ترازو کنیم
  بسنجیم و نی زور بازو کنیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سنجیدن در فرهنگ عمید

 • اندازه ‌گرفتن،
  چیزی را با چیز دیگر مقایسه کردن،
  [قدیمی] وزن کردن،
  [قدیمی] برابر کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سنجیدن در فارسی به انگلیسی

 • Assay, Assess, Balance, Evaluate, Examine, Gauge, Judge, Measure, Ponder, Quantify, Rate, Test, Time, Weigh. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

سنجیدن در فارسی به عربی

 • تامل، تجربه، زن، قیم، متر، متعمد، محاوله، مقاله
تعبیر خواب

سنجیدن در تعبیر خواب

 • اگر کسی بیند ترازوی در دست داشت و چیزی می سنجید، دلیل که میان مردم حکم کند و داوری نماید. اگر بیند چیزی سخت می پیمود، اگر از اهل علم است، دلیل است قاضی شود، اگر از اهل علم نبود، به قاضی محتاج شود از بهر داوری. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • چیزی سنجیدن بر چهار وجه است. اول: حکم راست. دوم: نیکوئی. سوم: محتاج شدن به داوری. چهارم: حاکم شدن. اگر بیند چیزی راست بسنجید، تاویلش به خلاف این بود. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سنجیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • برابر کردن، مقایسه کردن، وزن، اندازه
فارسی به آلمانی

سنجیدن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سنجیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید