معنی سمن

سمن
معادل ابجد

سمن در معادل ابجد

سمن
 • 150
حل جدول

سمن در حل جدول

 • چاق وفربه، چاقی
 • چاق شدن
 • چاق، فربه، چاقی
مترادف و متضاد زبان فارسی

سمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سمن در فرهنگ معین

 • (س مَ) [ع.] (اِمص.) فربهی، چاقی.
 • (سَ مَ) [په.] (اِ.) یاسمن.
لغت نامه دهخدا

سمن در لغت نامه دهخدا

 • سمن. [س َ م َ] (اِ) گل سه برگ را گویند، یعنی گیاهی و رستنیی هست که آنرا سه برگه میگویند. گل آن است و آن مدور وصدبرگ و یاسمنی رنگ میباشد. و بعضی گویند گلی باشد پنج برگ و سفید و خوشبوی که آنرا و شیر خوانند. (برهان). گل سفید خوشبو که سه برگ دارد. بعضی بسرخی مایل باشد. (فرهنگ رشیدی). نام گلی است سپید و خوشبوی. (صحاح الفرس) (غیاث). گلی است خوشبو و سپید و آنرا یاسمن و یاس نیز گویند. (آنندراج). گل سه برگه و یاسمین و بضم سین هم آمده است. توضیح بیشتر ...
 • سمن. [س َ] (ع اِ) در عربی مطلق روغن را گویندعموماً و روغن گاو را خصوصاً. (برهان). روغن و روغن گاو و گوسفند. ج، سمون. (مهذب الاسماء). روغن. (السامی). روغن گاو و غیره. (غیاث). || شیره. (السامی) (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • سمن. [س َ] (ع مص) تر کردن طعام بر روغن. || طعام چرب خورانیدن قوم را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • سمن. [س ِ م َ] (ع اِمص) فربهی. (غیاث) (دهار) (ناظم الاطباء). || چربی. (ناظم الاطباء). || (مص) فربه شدن. (آنندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سمن در فرهنگ عمید

 • یاسمین
 • فربه شدن، چاق شدن، فربهی، چاقی،
نام های ایرانی

سمن در نام های ایرانی

 • دخترانه، یاسمن، رازقی، یاسمن
عربی به فارسی

سمن در عربی به فارسی

 • کف , حباب , چربی بالن وسایرپستانداران دریایی , چاق شدن , چربی اوردن , هایهای گریستن , باصدا گریستن , الچروبه , بلدرچین , وشم , بدبده , شانه خالی کردن , از میدان دررفتن , ترسیدن , مردن , پژمرده شدن , لرزیدن , بی اثر بودن , دلمه شدن. توضیح بیشتر ...
 • فربه کردن , چاق کردن , پرواری کردن , حاصل خیزکردن , کود دادن
گویش مازندرانی

سمن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سمن در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

سمن در فرهنگ پهلوی

 • نام گلی است، یاسمین
واژه پیشنهادی

سمن در واژه پیشنهادی

 • نام اختصاری سازمان های مردم نهاد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید