معنی سمانه

سمانه
معادل ابجد

سمانه در معادل ابجد

سمانه
 • 156
حل جدول

سمانه در حل جدول

 • مادر امام علی نقی (ع)
 • بلدرچین
مترادف و متضاد زبان فارسی

سمانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلدرچین، کرک، آسمانه، سقف خانه
فرهنگ معین

سمانه در فرهنگ معین

 • (سَ نَ یا نِ) (اِ.) سقف خانه.
 • (~.) (اِ.) بلدرچین.
لغت نامه دهخدا

سمانه در لغت نامه دهخدا

 • سمانه. [س َ ن َ / ن ِ] (اِ) مخفف آسمانه، یعنی سقف خانه. (برهان) (از آنندراج). آسمانه. سقف خانه. (ناظم الاطباء). || پرنده ای است کوچک و آنرابترکی بلدرچین و بلغت دیگر کَرَک خوانند و در عربی نیز همین معنی دارد. (برهان). مرغ سمان که به عربی سلوی و بترکی بلدرچین گویند. (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). پرنده ٔ کوچکی که بیشتر در گندم زارها می باشد و کرک و بلدرچین نیز گویند. (ناظم الاطباء):
  لب چشمه ها بر شخنشار و ماغ
  زده صف سمانه همه دشت و راغ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سمانه در فرهنگ عمید

 • سقف
 • بلدرچین: چون مست بوَد ز بادۀ حق / شهباز شود کمین‌سمانه (مولوی۲: ۱۱۷۴)،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

سمانه در نام های ایرانی

 • دخترانه، سمانی بلدرچین
تعبیر خواب

سمانه در تعبیر خواب

 • سمانه در خواب پسر غلام بود، یا پسر خدمتکار. اگر بیند سمانه بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکار یا غلامش را فرزند آید. اگر سمانه نر بود، پسر است. اگر ماده بود، دختر است، اگر بیند سمانه از دستش بگریخت، دلیل که فرزند یا غلامش هلاک شوند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • سمانه درخواب مال و روزی حلال است. اگر دید گوشت سمانه میخورد، دلیل است روزی حلال یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن سمانه بر چهار وجه است. اول: فرزند و غلام. دوم: روزی حلال. سوم: منفعت. چهارم: مال. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

سمانه در فرهنگ پهلوی

 • کوتاه شده آسمان، نام پرنده ای کوچک
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید