معنی سما

لغت نامه دهخدا

سما

سما. [س َ] (ع اِ) در میان فارسی زبانان با حذف همزه به معنی آسمان آمده:
آب رونده به نشیب و فراز
ابر شتابنده بسوی سماست.
ناصرخسرو.
نام بزرگ امام زمانست از این مثل
من از زمین چو زهره بدو بر سماشدم.
ناصرخسرو.
چون بخندی خبر دهد دهنت
کز سما اختران همی ریزد.
خاقانی.
عشر ادب خوانده ز سبع سما
عذر قدم خواسته از انبیا.
نظامی.
یکدهان نالان شدی سوی شما
های و هویی در فکنده در سما.
مولوی.
سیر بیرونی است فعل و قول ما
سیر باطن هست بالای سما.
مولوی.
رجوع به سماء شود. || اسم. || نام و نشان و علامت. (ناظم الاطباء).

سما. [س ُ] (اِ) مشروبی بود که هندوان بر آتش مقدس می افشاندند. (تاریخ تمدن قدیم ایران).


سبع سما

سبع سما. [س َ ع ِ س َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) کنایه از هفت آسمان است:
عشر ادب خوانده ز سبع سما
عذر قدم خواسته از انبیا.
نظامی.

فرهنگ فارسی هوشیار

سما

آوازه ی نیک (اسم) آسمان جمع: سماوات. یا سما ء و عالم. نزد قدما یکی از شعب علوم طبیعی در معرفت اجسام بسیطه و مرکبه و احکام بسایط علوی و سفلی.


سما ء

‎ آسمان، آسمانه (سقف)، پرده، سایبان، ابر، باران نیکو (اسم) آسمان جمع: سماوات. یا سما ء و عالم. نزد قدما یکی از شعب علوم طبیعی در معرفت اجسام بسیطه و مرکبه و احکام بسایط علوی و سفلی.

فرهنگ عمید

سما

آسمان،

حل جدول

سما

آسمان عرب

گویش مازندرانی

سما

از انواع رقص های محلی مازندران مخصوص زناندر غیاث اللغات...

نام روستایی در منطقه ی بیرون بشم نور


سما حال

سما+حالدر موسیقی مازندران عنوان نغمه ای است سازی مربوط به...


چکه سما

رقص مازندرانی و سمای محلی تبری، لاک سری سما


لاک سری سما

لاک سری سما


دسمال سما

رقص با دستمال

مترادف و متضاد زبان فارسی

سما

آسمان، سپهر، فلک،
(متضاد) ارض، زمین

نام های ایرانی

سما

دخترانه، آسمان

معادل ابجد

سما

101

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری