معنی سقلمه

سقلمه
معادل ابجد

سقلمه در معادل ابجد

سقلمه
 • 235
حل جدول

سقلمه در حل جدول

 • ضربی است که با مشت بسته زنند.
 • ضربی است که با مشت بسته زنند
فرهنگ معین

سقلمه در فرهنگ معین

 • (سُ قُ مَ یا مِ) [تر. ] (اِ. ) = سقرمه: ضربتی که با مشت به پهلوی کسی زنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سقلمه در لغت نامه دهخدا

 • سقلمه. [س ُ ق ُ م َ / م ِ] (ترکی، اِ) ضربه ای که با نوک ابهام زنند آنگاه که انگشتان را فراهم آرند. مشت گره کرده برای زدن کسی. (یادداشت مؤلف).
  - سقلمه خوردن.
  - سقلمه زدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سقلمه در فرهنگ عمید

 • ضربه‌ای که با مشت بسته به پهلوی کسی بزنند،
فارسی به انگلیسی

سقلمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سقلمه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

سقلمه در گویش مازندرانی

 • ضربه زدن با بند دوم انگشتان دست
فرهنگ فارسی هوشیار

سقلمه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترکی مشت ترکی مشت هنگامی که سرشست از میان دو انگشت دیگر بیرون آمده باشد (اسم) ضربتی که با مشت بسته زنند در حالی که سر انگشت از میان دو انگشت سبابه و وسطی بیرون آمده باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

سقلمه در فرهنگ عوامانه

 • ضربی است که با مشت بسته زنند درحالتی که سرانگشت شست از میان دو انگشت سبابه و وسطی بیرون آمده باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید