معنی سقرمه

سقرمه
معادل ابجد

سقرمه در معادل ابجد

سقرمه
  • 405
حل جدول

سقرمه در حل جدول

  • به همان معنی سدرمه است.
  • به همان معنی سدرمه است
فرهنگ فارسی هوشیار

سقرمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترکی مشت ترکی مشت هنگامی که سرشست از میان دو انگشت دیگر بیرون آمده باشد (اسم) ضربتی که با مشت بسته زنند در حالی که سر انگشت از میان دو انگشت سبابه و وسطی بیرون آمده باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

سقرمه در فرهنگ عوامانه

  • به همان معنی سدرمه است.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید